Etusivu » QPR Softwaren tilinpäätöstiedote 2020

QPR Softwaren tilinpäätöstiedote 2020

QPR Softwaren tilinpäätöstiedote 2020

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 18.2.2021 KLO 9.00

Koronaviruksella negatiivinen vaikutus ohjelmistojen myyntiin, konsultoinnin liikevaihto kasvoi

Tammi-joulukuu 2020

 • Liikevaihto oli 8 971 tuhatta euroa (2019: 9 513) ja laski 6 %.
 • Käyttökate 248 tuhatta euroa (1 036)
 • Liiketulos -936 tuhatta euroa (-213).
 • Tulos ennen veroja -952 tuhatta euroa (-240).
 • Tilikauden tulos -812 tuhatta euroa (-161).
 • Tulos/osake -0,068 euroa (-0,013).

Loka-joulukuu 2020

 • Liikevaihto oli 2 341 tuhatta euroa (loka-joulukuu 2019: 2 499) ja laski 6 %.
 • Käyttökate 27 tuhatta euroa (199)
 • Liiketulos -184 tuhatta euroa (-123).
 • Tulos ennen veroja -191 tuhatta euroa (-126).
 • Vuosineljänneksen tulos -157 tuhatta euroa (-119).
 • Tulos/osake -0,013 euroa (-0,010).

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

Näkymät tilikaudelle 2021

Koronaviruspandemialla oli päättyneellä tilikaudella negatiivinen vaikutus erityisesti ohjelmistojen uusmyyntiin. Asiakkaat lykkäsivät QPR:n tarjoamien ohjelmistojen uusia hankintoja sekä omien näkymiensä epävarmuuden että poikkeusolojen toimintaan ja etätyöskentelyyn liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Pandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat vuoden ensimmäisten kuukausien aikana edelleen liiketoimintaamme, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on jo nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa). QPR:n ohjelmistojen tarjouskanta nousi vuoden lopussa yli viidenneksen korkeammaksi kuin se oli vuotta aiemmin ennen pandemiaa, ja palvelujen tarjouskanta nousi vielä tätäkin enemmän.

QPR suunnittelee lisäävänsä kuluvana vuonna maltillisesti myynti-, markkinointi- ja tuotekehityskulujaan, mutta arvioi tästä huolimatta käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
Liikevaihto 2 341 2 499 -6 8 971 9 513 -6
Käyttökate 27 199 -86 248 1 036 -76
% liikevaihdosta 1,2 7,9 2,8 10,9
Liiketulos -184 -123 -49 -936 -213 -338
% liikevaihdosta -7,9 -4,9 -10,4 -2,2
Tulos ennen veroja -191 -126 -52 -952 -240 -297
Katsauskauden tulos -157 -119 -32 -812 -161 -403
% liikevaihdosta -6,7 -4,8 -9,0 -1,7
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,013 -0,010 -32 -0,068 -0,013 -403
Oma pääoma/osake, euroa 0,161 0,222 -27 0,161 0,222 -27
Liiketoiminnan rahavirta 120 413 -71 334 1 349 -75
Rahavarat kauden lopussa 185 1 035 -82 185 1 035 -82
Korollinen nettovelka 762 -251 -404 762 -251 -404
Nettovelkaantumisaste, % 38,0 -9,1 -519 38,0 -9,1 -519
Omavaraisuusaste, % 34,6 44,5 -22 34,6 44,5 -22
Oman pääoman tuotto, % -30,3 -17,0 -78 -34,1 -5,7 -494
Sijoitetun pääoman tuotto, % -24,8 -13,9 -78 -28,0 -5,9 -376


RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koronaviruspandemia haastoi monin tavoin liiketoimintaamme vuonna 2020. Osin selvisimme haasteista erittäin hyvin, mutta osin negatiiviset vaikutukset näkyivät tuloksessamme. Henkilöstömme siirtyi monen muun yrityksen tapaan maaliskuussa lähes kokonaan etätöihin, ja siirtymä sujui erittäin hyvin. Tuotekehityksen tulokset ja tuottavuus olivat hyvät koko vuoden ajan ja olemme edenneet ohjelmistojen kehityksessä suunnitelmiemme mukaisesti. Myös muiden toimintojen siirtyminen pääosin etätöihin sujui hyvin. Eniten negatiivisia vaikutuksia pandemian aiheuttamilla eristystoimenpiteillä oli ohjelmistojen uusmyyntiin, mikä laski selvästi edellisvuodesta. Konsultointiliiketoimintaamme ja jo sovittuihin ohjelmistotoimituksiin pandemialla oli huomattavasti vähemmän vaikutusta ja konsultoinnin liikevaihto kasvoikin selvästi (+13 %) edellisvuoteen verrattuna.

Syksyllä sopeutimme kulujamme haastavassa markkinatilanteessa ja päätimme muun muassa osa-aikaisista lomautuksista, jotka koskivat suurinta osaa yhtiön henkilöstöä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat kuluihimme alentavasti edelleen kuluvan vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Myös yrityksen ylin johto on osallistunut kustannussäästöihin, joko väliaikaisten palkanalennusten tai osa-aikaisten lomautusten muodossa.

Pitkän aikavälin kasvun turvaamiseksi rekrytoimme viime vuonna uusia myyntiresursseja eurooppalaisille avainmarkkinoille Britanniaan ja Ranskaan. Solmimme myös useita uusia kumppanuuksia prosessilouhintaohjelmistomme myynnissä. QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston visuaalisen raportointityökalun toiminnallisuutta parannettiin entisestään, ja uskomme ohjelmiston olevan tässä suhteessa yksi maailman parhaista ja monipuolisimmista. Myös ohjelmiston suorituskykyä suurten tietomäärien käsittelyssä on parannettu merkittävästi, ja ohjelmisto on nyt saatavilla lokalisoituna seitsemälle eri kielelle.

Prosessimallinnusasiakkaillemme kehitimme uutta työkalua organisaatioiden toiminnan ja laatujärjestelmien tueksi. Uuden QPR BusinessPortalin avulla asiakkaat voivat viestiä prosessinsa ja laatudokumentaation henkilöstölle sekä saada paremman näkyvyyden palvelu- ja sovellussalkkuihinsa. Palvelu on nyt pilotointivaiheessa ja tulee markkinoille kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmiston QPR Metricsin myynti kasvoi koronaviruspandemiasta huolimatta päättyneellä tilikaudella Lähi-idän markkinoilla. Hyvä myyntikehitys tällä alueella sai jatkoa tämän vuoden helmikuun alussa, kun QPR allekirjoitti merkittävän sopimuksen suuren keskushallinnon organisaation kanssa suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisusta. Kaupan arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa, ja arvioimme että siitä lähes miljoona euroa tuloutetaan vuoden 2021 aikana. Tähän kauppaan, muuhun alkuvuonna toteutuneeseen myyntiin sekä tarjouskantaamme perustuen arvioimme, että liikevaihto kasvaa kuluvana vuonna.

Haluan esittää lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta asiakkaille, jälleenmyyjille, henkilöstölle ja osakkeenomistajille.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS

Loka-joulukuu 2020

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 341 tuhatta euroa (2 499) ja laski 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Liikevaihdon kehitys oli kaksijakoinen. Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että Lähi-idän markkinoilla. Sen sijaan ohjelmistoliikevaihto laski, kun asiakkaat lykkäsivät QPR:n tarjoamien kehitysohjelmistojen hankintoja sekä omien näkymiensä epävarmuuden että poikkeusolojen toimintaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Myyntisyklien piteneminen ja toisaalta vuoden jälkipuoliskolla lisääntyneet asiakkaiden uudet tarjouspyynnöt johtivat vuoden lopulla tarjouskannan merkittävään kasvuun. QPR:n ohjelmistojen tarjouskanta nousi vuoden vaihteessa yli viidenneksen korkeammaksi kuin se oli vuotta aiemmin ennen pandemiaa, ja palvelujen tarjouskanta nousi vielä tätäkin enemmän.

Valuuttakurssit vaikuttivat negatiivisesti ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoon, koska merkittävä osa niistä laskutetaan Yhdysvaltain dollareissa. Osa ylläpitoasiakkaista myös siirtyi pilvipalvelujemme käyttäjiksi.

Liikevaihto Suomessa laski 3 % ja kansainvälisillä markkinoilla 10 %, johtaen konsernin liikevaihdon 6 %:n laskuun.
Konsernin liikevaihdosta kertyi 51 % (49) Suomesta, 31 % (29) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 18 % (22) muualta maailmasta.

Tammi-joulukuu 2020

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 8 971 tuhatta euroa (9 513) ja laski 6 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 47 % (52).

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että Lähi-idän markkinoilla. Sen sijaan ohjelmistoliikevaihto laski, kun asiakkaat lykkäsivät QPR:n tarjoamien kehitysohjelmistojen hankintoja sekä omien näkymiensä epävarmuuden että poikkeusolojen toimintaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Vuoden jälkipuoliskolla asiakkaat alkoivat valmistautua koronaviruspandemian jälkeiseen aikaan käynnistämällä prosessien kehitysvälineiden ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmistojen hankintoja, mikä johti selvään kasvuun QPR:n ohjelmistojen ja palvelujen tarjouskannassa.

Valuuttakurssit vaikuttivat negatiivisesti ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoon, koska merkittävä osa niistä laskutetaan Yhdysvaltain dollareissa. Osa ylläpitoasiakkaista myös siirtyi pilvipalvelujemme käyttäjiksi. Tammi-joulukuussa pilvipalvelujemme liikevaihto kasvoi hieman, vaikka pahiten koronapandemiasta kärsineiden asiakkaiden kanssa sovittiin määräaikaisista tauoista tai alennuksista ohjelmistojen pilvipalveluissa.

Liikevaihto Suomessa laski 3 % ja kansainvälisillä markkinoilla 9 %, johtaen konsernin liikevaihdon 6 %:n laskuun. Konsernin liikevaihdosta kertyi 53 % (51) Suomesta, 28 % (31) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 20 % (18) muualta maailmasta.

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
Ohjelmistolisenssit 407 459 -11 1 344 1 552 -13
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 167 194 -14 900 1 102 -18
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 518 686 -25 2 195 2 731 -20
Pilvipalvelut 261 281 -7 1 081 1 068 1
Konsultointi 989 879 12 3 452 3 061 13
Yhteensä 2 341 2 499 -6 8 971 9 513 -6

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
Suomi 1 194 1 225 -3 4 718 4 863 -3
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 716 716 0 2 474 2 965 -17
Muu maailma 432 557 -23 1 780 1 686 6
Yhteensä 2 341 2 499 -6 8 971 9 513 -6

TULOSKEHITYS

Loka-joulukuu 2020

Konsernin käyttökate oli 27 tuhatta euroa (199) ja liiketulos oli -184 tuhatta euroa (-123). Liiketuloksen heikentyminen johtui liikevaihdon laskusta ja panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.

Syksyllä sopeutimme kulujamme haastavassa markkinatilanteessa ja päätimme muun muassa osa-aikaisista lomautuksista, jotka koskivat suurinta osaa yhtiön henkilöstöä. Konsernin kiinteät kulut olivat loka-joulukuussa 2 083 tuhatta euroa (2 243), ja laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 81 % (78) eli 1 679 tuhatta euroa (1 743).

Tulos ennen veroja oli -191 tuhatta euroa (-126) ja katsauskauden tulos oli -157 tuhatta euroa (-119). Osakekohtainen tulos oli -0,013 euroa (-0,010) osakkeelta.

Tammi-joulukuu 2020

Konsernin käyttökate oli 248 tuhatta euroa (1 036) ja liiketulos oli -936 tuhatta euroa (-213). Liiketuloksen heikentyminen johtui ohjelmistoliikevaihdon laskusta ja panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin. Strategian mukaisia panostuksia kasvuliiketoimintoihin jatkettiin, minkä vuoksi henkilöstö- ja myyntikulut nousivat. Pitkän aikavälin kasvun turvaamiseksi QPR rekrytoi viime vuonna uusia myyntiresursseja eurooppalaisille avainmarkkinoille Britanniaan ja Ranskaan.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 8 585 tuhatta euroa (8 583), ja pysyivät edellisvuoden tasolla. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 77 % (75) eli 6 649 tuhatta euroa (6 455). Kiinteisiin kuluihin sisältyvien luottotappioiden ja luottotappiovarausten määrä kasvoi hieman ja oli 100 tuhatta euroa (76).

Tulos ennen veroja oli -952 tuhatta euroa (-240) ja katsauskauden tulos oli -812 tuhatta euroa (-161). Osakekohtainen tulos oli -0,068 euroa (-0,013) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-joulukuussa oli 334 tuhatta euroa (1 349). Liiketoiminnan rahavirran muutos verrattuna vuoteen 2019 johtui liikevaihdon laskusta sekä kasvaneesta käyttöpääomasta.

Nettorahoituskulut olivat 16 tuhatta euroa (26) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 0 tuhatta euroa (21).

Investoinnit olivat 1 210 tuhatta euroa (1 156), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja. Yhtiö perusti vuonna 2020 tytäryhtiön Iso-Britanniaan, QPR Software Limitedin.

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 185 tuhatta euroa (1 035), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,3 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 700 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja.

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 38 % (-9). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 35 % (45).

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR BusinessPortal, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

QPR päätti kesäkuussa käynnistää uuden Digitaalinen toimitus -kehitysprojektin, jonka ideana on uuden digitaalisen liiketoimintamallin suunnittelu ja kehittäminen. Projektin avulla selvitettiin uusia malleja, joiden avulla voidaan tehdä paikallisesti asennettavien ohjelmistojen toimitus ja käyttöönotto etätoimituksena täysin digitaalisesti. Uusi digitaalinen liiketoimintamalli kehitettiin Lähi-idän markkinoilla strategian seurannan ohjelmistopilotilla, johon kehitettiin muun muassa uusi digitaalinen työnkulun hallinta sekä strategia- ja suorituskykymittareiden hyväksyntä. Business Finland päätti myöntää projektille tukirahoitusta 100 tuhatta euroa koronavirustilanteeseen liittyvästä ohjelmastaan (kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteessa). Projektin loppuraportti toimitettiin joulukuussa Business Finlandille, joka on maksanut tuen täysimääräisenä.

Tilikaudella 2020 tuotekehitysmenot olivat 2 050 tuhatta euroa (2 293) eli 23 % liikevaihdosta (24). Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 825 tuhatta euroa (788) ja tuotekehityspoistoja kirjattiin 733 tuhatta euroa (827). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 88 henkilöä (83). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2020 oli 86 (82).

Henkilöstön keski-ikä oli 42,3 (42,7) vuotta. Naisia oli 20 % (23) ja miehiä 80 % (77) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskenteli 18 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 44 % (41), tuotekehityksessä 29 % (33) ja hallinnossa 8 % (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.

Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2020 oli korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2020 johtoryhmän jäsenille maksetaan tulospalkkioita yhteensä 13 tuhatta euroa (5).


STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15 – 20 %:n vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun. Tässä liiketoiminnassa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen. Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta.

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-12/2020 1-12/2019 Muutos, %
Vaihdetut osakkeet, kpl 1 403 426 1 091 153 29
Vaihto, euroa 2 825 365 2 229 163 27
% osakkeista 11,7 9,1
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
euroa
2,01 2,04 -1
Osake ja markkina-arvo 31.12.2020 31.12.2019 Muutos, %
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 240 1 146 8
Päätöskurssi, euroa 2,24 2,34 -4
Osakekannan markkina-arvo, euroa 26 852 793 28 051 578 -4
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 271 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,7 3,7

Elokuussa 2020 QPR Software sai Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kymmeneen (10) prosenttiin.


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software kutsui helmikuussa 2020 varsinaisen yhtiökokouksen koolle yhtiön pääkonttoriin tiistaiksi 7.4.2020 klo 13.00. Koronaviruspandemian vuoksi yhtiön hallitus päätti maaliskuussa peruuttaa kokouksen ja ilmoitti kutsuvansa varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin niin pian kuin kokouksen pitäminen on käytännössä mahdollista.

Yhtiön hallitus päätti toukokuussa 2020 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle maanantaiksi 8.6.2020. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

8.6.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta neuvoa-antavan päätöksen, ja päätti kannattaa hallituksen esityksen mukaista palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela, Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 8.6.2020 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR Software allekirjoitti helmikuussa merkittävän sopimuksen suuren Lähi-idässä toimivan keskushallinnon organisaation kanssa suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisusta. Kaupan arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa ja se koostuu ohjelmistolisensseistä, ohjelmiston ylläpitopalveluista sekä ohjelmiston toimitusprojektista. QPR arvioi, että lähes miljoona euroa kaupan arvosta tuloutetaan vuoden 2021 aikana.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 68 % oli euromääräisiä (56). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2019 toimintakertomuksen sivuilla 24 ja 25 www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset.


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Tilikauden 2020 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 572 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.


TALOUDELLISET TIEDOTTEET JA YHTIÖKOKOUSKUTSUN JULKISTUS

Vuoden 2021 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Vuosikertomus 2020: torstai 4.3.2021 (www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset)
 • Osavuosikatsaus tammi – maaliskuu 2021: perjantai 23.4.2021
 • Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2021: keskiviikko 4.8.2021
 • Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2021: perjantai 22.10.2021

Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun sekä hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 4.3.2021. Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25. maaliskuuta 2021.


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2020

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
Liikevaihto 2 341 2 499 -6 8 971 9 513 -6
Liiketoiminnan muut tuotot 100 0
Materiaalit ja palvelut 443 379 17 1 422 1 143 24
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 679 1 743 -4 6 649 6 455 3
Liiketoiminnan muut kulut 193 178 8 753 878 -14
Käyttökate 27 199 -86 248 1 036 -76
Poistot 211 322 -34 1 183 1 250 -5
Liiketulos -184 -123 -49 -936 -213 -338
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -3 151 -16 -26 37
Tulos ennen veroja -191 -126 -52 -952 -240 -297
Tuloverot 34 7 383 140 78 80
Katsauskauden tulos -157 -119 -32 -812 -161 -403
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,013 -0,010 -32 -0,068 -0,013 -403
Konsernin laaja tuloslaskelma:
Katsauskauden tulos -157 -119 -32 -812 -161 -403
Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
muuntoerot
-1 -1 -48 -3 -5 -60
Laajan tuloslaskelman tulos -158 -121 -31 -814 -166 -389

KONSERNIN LYHENNETTY TASE

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019 Muutos, %
Varat
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat hyödykkeet 2 054 2 044 1
Liikearvo 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 387 371 4
Muut pitkäaikaiset varat 277 141 97
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 231 3 068 5
Lyhytaikaiset varat:
Myynti- ja muut saamiset 2 901 2 904 0
Rahavarat 185 1 035 -82
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 086 3 939 -22
Varat yhteensä 6 317 7 007 -10
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma:
Osakepääoma 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 0
Omat osakkeet -439 -439 0
Muuntoerot -69 -66 4
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5 5 0
Kertyneet voittovarat 1 126 1 882 -40
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 004 2 762 -27
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset rahoitusvelat 947 784 21
Saadut ennakot 527 800 -34
Siirtovelat 2 305 2 083 11
Osto- ja muut korottomat velat 533 579 -8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 313 4 245 2
Velat yhteensä 4 313 4 245 2
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 317 7 007 -10

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos,
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos,
%
Liiketoiminnan rahavirta:
Katsauskauden tulos -157 -119 -32 -812 -161 -403
Oikaisut kauden tulokseen 205 372 -45 1 135 1 250 -9
Käyttöpääoman muutokset 83 133 -38 45 306 -85
Maksetut korko- ja muut
rahoituskulut
-6 -9 28 -40 -51 21
Saadut korko- ja muut
rahoitustuotot
2 6 -72 27 25 -7
Maksetut verot -5 29 -118 -21 -18 -16
Liiketoiminnan rahavirta 120 413 -71 334 1 349 -75
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin
-209 -278 -25 -1 098 -1 041 5
Investointien rahavirta -209 -278 -25 -1 098 -1 041 5
Rahoituksen rahavirrat:
Lainojen nostot 500 700 500 40
Lainojen takaisinmaksut -33 -70 -53 -761 -278 174
Maksetut osingot 0 0 0
Rahoituksen rahavirta -33 430 -108 -61 222 -128
Rahavarojen muutos -121 564 -122 -825 530 -256
Rahavarat kauden alussa 317 470 -33 1 035 505 105
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -11 0 -25 0
Rahavarat kauden lopussa 185 1 035 -82 185 1 035 -82

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 1 359 21 -61 -439 5 1 987 2 873
Osingonmaksu 0 0
Optio-ohjelma 56 56
Kauden laaja tulos -5 -161 -166
Oma pääoma 31.12.2019 1 359 21 -66 -439 5 1 882 2 762
Optio-ohjelma 56 56
Kauden laaja tulos -3 -812 -814
Oma pääoma 31.12.2020 1 359 21 -69 -439 5 1 126 2 004

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2020 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2019 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät viimeisimmän vuosikertomuksen lopusta, sivuilta 64-65: https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Tuhatta euroa 1-12/2020 1-12/2019
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:
Hankintameno 1.1. 11 159 10 057
Lisäykset 828 1 102
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:
Hankintameno 1.1. 2 487 2 433
Lisäykset 135 54

KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

Tuhatta euroa 1-12/2020 1-12/2019
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 784 562
Lainojen nostot 947 500
Takaisinmaksut 784 278
Korolliset rahoitusvelat 31.12. 947 784


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019 Muutos, %
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
2 387 1 385 72
Vuokrasopimusten perusteella
maksettavat vähimmäisvuokrat:
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 7 17 -58
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 7 0
Yhteensä 14 17 -20
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
2 401 1 402 71

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta euroa 10-12/
2020
7-9/
2020
4-6/
2020
1-3/
2020
10-12/
2019
7-9/
2019
Liikevaihto 2 341 1 801 2 041 2 789 2 499 1 981
Liiketoiminnan muut tuotot 75 25 0
Materiaalit ja palvelut 443 279 260 440 379 243
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 679 1 474 1 757 1 739 1 743 1 375
Liiketoiminnan muut kulut 193 232 109 220 178 175
Käyttökate 27 -109 -60 390 199 188
Poistot 211 304 324 345 322 307
Liiketulos -184 -413 -384 45 -123 -119
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -6 6 -9 -3 3
Tulos ennen veroja -191 -419 -378 36 -126 -116
Tuloverot 34 74 57 -25 7 31
Katsauskauden tulos -157 -345 -321 11 -119 -85

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-12/2020 tai 31.12.2020 1-12/2019 tai 31.12.2019
Liikevaihto 8 971 9 513
Liikevaihdon muutos, % -5,7 -4,9
Käyttökate 248 1 036
% liikevaihdosta 2,8 10,9
Liiketulos -936 -213
% liikevaihdosta -10,4 -2,2
Tulos ennen veroja -952 -240
% liikevaihdosta -10,6 -2,5
Katsauskauden tulos -812 -161
% liikevaihdosta -9,0 -1,7
Oman pääoman tuotto (per annum), % -34,1 -5,7
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -28,0 -5,9
Rahavarat 185 1 035
Korollinen nettovelka 762 -251
Oma pääoma 2 004 2 762
Nettovelkaantumisaste, % 38,0 -9,1
Omavaraisuusaste, % 34,6 44,5
Taseen loppusumma 6 317 7 007
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 1 210 1 156
% liikevaihdosta 13,5 12,2
Tuotekehitysmenot 2 050 2 293
% liikevaihdosta 22,9 24,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 86 82
Henkilöstö kauden alussa 83 84
Henkilöstö kauden lopussa 88 83
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,068 -0,013
Oma pääoma/osake, euroa 0,161 0,222

Alkuperäinen artikkeli