Etusivu » Privanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

Privanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

26.2.2021 10:00:00 EET | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
26.02.2021 kello 10.00

Privanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 lyhyesti:

  • Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 3,20 miljoonaa euroa (-1,01 milj. euroa 1-12/2019)
  • Tilikauden tulos oli -1,95 miljoonaa euroa (-10,98 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,63 euroa)
  • Loppuvuonna 2019 aloitettua strategista muutos- ja uudistusprojektia jatkettiin keskittämällä toimintaa ydinliiketoimintoihin ja yksinkertaistamalla organisaatiorakennetta
  • Yhtiö on päättänyt keskittyä alustapohjaiseen välitysliiketoimintaan ja pyrkii muuntamaan koko organisaation uutta strategiaa tukevaksi

Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastettuja, luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä):

Privanet Group -konserni

1-12/2020

1-12/2019

Muutos

7-12/2020

7-12/2019

Muutos

(12kk)

(12kk)

(6 kk)

(6 kk)

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot, 1000 EUR

3 201

-1 008

417,7 %

1 231

-3 696

133,3 %

Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR

-1 949

-10 984

82,3 %

-1 518

-9 851

84,6 %

– % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista

-60,9 %

1090,2 %

-105,6 %

-123,3 %

266,5 %

-146,3 %

Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR

-1 949

-10 807

82,0 %

-1 518

-9 681

83,4 %

– % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista

-60,9 %

1072,6 %

-105,7 %

-123,3 %

261,9 %

-147,1 %

Osakekohtainen tulos, EUR

-0,10

-0,63

84,2 %

-0,08

-0,48

83,4 %

Toimitusjohtaja Riku Lindströmin katsaus

Privanetin vuosi 2020 jatkui loppuvuonna 2019 aloitettujen muutosten viitoittamalla tiellä. Konsernin toimiluvallista liiketoimintaa harjoittavassa Privanet Securities Oy:ssä liiketoiminta keskittyi välitystoimintaan ja sen kasvattamiseen. Välitystoiminnan painopiste oli edellisiä vuosia enemmän arvoyhtiöiden osakkeissa, mikä otettiin markkinoilla vastaan positiivisesti ja kaupankäyntivolyymit kasvoivat selvästi. Vuoden 2020 vaihdetuimpia osakkeita ja osuuksia olivat Finda, Osuuskunta KPY sekä St1 Nordic. Myös muun muassa Virian, Julius Tallberg-Kiinteistöjen, syksyllä First North -markkinapaikalle listautuneen Partneran sekä Tracegrow’n osakkeissa nähtiin hyviä kaupankäyntivolyymejä. Myös uusasiakashankinnan merkitys korostui selvästi, ja uusien asiakkaiden rekisteröitymismäärät olivatkin selvässä kasvussa.

Operatiivisessa liiketoiminnassa toteutettiin useita kehitystoimenpiteitä vahvistamalla sekä toimivaa johtoa että organisaation toimintamalleja. Konsernin Compliance-toimintojen vetäjäksi nimitettiin Minna Kuusio, myynnin johtajaksi Kenneth Koivula ja varainhoidon liiketoimintaprojektia tuli vetämään Jaakko Soini. Mainitut henkilöt nimitettiin jäseniksi myös konsernin uudistettuun johtoryhmään. Myyntiorganisaation puolella etäkonttorit ajettiin alas ja toiminta keskitettiin Helsingin toimipisteeseen. Samalla luovuttiin myös sidonnaisasiamiesmallista, ja koko myyntihenkilöstö siirtyi Privanet Securities Oy:n työntekijöiksi. Toteutetuilla muutoksilla on ollut positiivinen vaikutus asiakkuuksien hallintaan ja myyntihenkilöstön sitoutumiseen.

Privanetin oli määrä laajentaa toimintaansa varainhoitopalveluihin toukokuussa allekirjoitetulla kauppakirjalla toteutetun Northern Star Partners Oy:n osakekannan hankinnan myötä. Kauppa tehtiin ehdollisena Finanssivalvonnan hyväksynnälle, jonka viivästymisen seurauksena Privanet päätti peruuttaa yritysjärjestelyn yhteistyössä Northern Star Partnersin osakkeenomistajien kanssa. Samalla yhtiöt aloittivat neuvottelut liiketoimintayhteistyön jatkamisesta uudessa muodossa.

Hallituksen helmikuussa tekemä päätös päivittää yhtiön strategiaa oli selkeä ja looginen askel uudelleenorganisoida liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden ja markkinoiden tarpeita. Asiakkaiden aktiivisuus on kasvanut erityisesti digitaalisen alustan kautta tulleen liikenteen muodossa ja kiinnostus uusia sijoitustuotteita, kuten rahastoja, kohtaan on kasvanut. Laajentamalla välityspalveluiden tarjoamista Privanetilla on aiempaa parempi pohja jatkaa sekä aktiivisten asiakkaiden määrän että kaupankäyntivolyymien kasvattamista. Myös Northern Star Partnersin kanssa käytävät neuvottelut liiketoimintayhteistyöstä ovat osa strategista muutosprosessia.

Yhtiön toimiva johto, työntekijät sekä hallituksen jäsenet hankkivat vuoden aikana aktiivisesti yhtiön osakkeita nostaen omistuksensa yhteensä 51,66 prosenttiin.

Privanet Group Oyj:n omistama rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja Noweco Partners Oy sai maaliskuussa Finanssivalvonnalta Noweco Nordic Fund V -pääomasijoitusrahaston markkinointiluvan. Listaamattomiin kasvuyhtiöihin suunnitellun pääomarahaston varainhankinta kuitenkin kärsi covid-19-pandemiasta, minkä myötä myös strategia rahaston osalta on uudelleenarvioitavana.

Privanet-konsernin liiketoiminta tilikaudella

Privanet-konserni jatkoi loppuvuonna 2019 aloitettua mittavaa strategista muutos- ja uudistusprojektia, jossa konsernin toimintaa on keskitetty ydinliiketoimintoihin ja ylimääräisiä toimintoja sekä yritysyhteyksiä on karsittu. Sijoituspalveluita on konsernissa vuoden 2020 aikana tarjonnut ainoastaan Privanet Securities Oy, ja konserniyhtiö PCM Holding Oy:n (ent. Privanet Capital Markets Oy) toimilupa peruttiin vuoden 2019 tehdyn hakemuksen mukaisesti lokakuussa 2020. Konserniyhtiö Noweco Management Oy sulautui emoyhtiöönsä Noweco Partners Oy:hyn, joka sai Finanssivalvonnalta luvan hallinnoimansa vaihtoehtorahaston markkinointiin, mutta sen liiketoiminta on toistaiseksi keskeytettynä. Lisäksi Yhtiö myi omistuksessaan olleet Iso-Roobertinkadulla sijaitsevan asuinhuoneiston sekä Rukalla sijaitsevan kiinteistön ja luopui omistusosuudestaan markkinointitoimisto Hansdotter Oy:ssä. Yhtiö poistettiin hakemuksensa perusteella Nordic Growth Market NGM AB:n ylläpitämältä Nordic SME -markkinapaikalta 13.3.2020. Kaupankäynti Yhtiön osakkeella jatkuu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Privanet Securities Oy:n organisaation rakenne muuttui tilikauden aikana siten, että yhtiö luopui sidonnaisasiamiesten käyttämisestä ja keskitti myyntitoimintonsa yhtiön pääkonttorissa Helsingissä työskenteleville yhtiön työntekijöille. Yhtiö päätti lakkauttaa myös Privanet Securities Oy:n Norjaan perustaman sivuliikkeen, jonka sulkemisprosessi on käynnissä, ja luopui omistusosuudestaan FundedByMe Finland Oy:ssä.

Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 3,20 miljoonaa euroa (-1,01 miljoonaa euroa tilikaudella 2019). Sijoituspalvelutoiminnan tuotot muodostuivat ensisijaisesti Privanet Securities Oy:n jälkimarkkinapaikan välityspalkkiotuotoista, joiden määrä oli 1,24 miljoonaa euroa, arvopaperikaupan nettotuotoista, joiden määrä oli 0,56 miljoonaa euroa, sekä liiketoiminnan muista tuotoista, joiden määrä oli 0,99 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kuluista suurin osa oli hallintokuluja, joista henkilöstökulut olivat 1,78 miljoonaa euroa (2,68 miljoonaa euroa) ja muut hallintokulut 1,43 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa). Muut hallintokulut pienentyivät erityisesti markkinointi- ja IT-kuluissa saavutettujen säästöjen myötä, minkä lisäksi vertailukauden kuluissa näkyvät vuoden 2019 lopussa toteutetut kuluvaraukset. Muita keskeisiä kulueriä olivat myös konserniliikearvosta ja kehittämismenoista tehdyt poistot, joiden määrä oli 0,42 miljoonaa euroa, erityisesti erinäisistä vuokra- ja toimitilakustannuksista muodostuvat liiketoiminnan muut kulut, joiden määrä oli 0,53 miljoonaa euroa, sekä rahoitusvarojen arvonalentumiset, joiden määrä oli 0,55 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli yhteensä -1,95 miljoonaa euroa (-10,81 miljoonaa euroa). Erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tulosta rasittivat kertaluontoiset kuluerät, joita aiheutui esimerkiksi varainhoitoliiketoiminnan valmisteluun liittyvistä henkilöstö- ja konsultointikuluista sekä alaskirjauksista, joita jouduttiin tekemään koronaviruspandemian heikennettyä joidenkin Yhtiön taseessa olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toimintaedellytyksiä.

Yhtiö on tilikauden aikana laskenut liikkeelle kaksi joukkovelkakirjalainaa sekä konsernin vakavaraisuuslaskennassa toissijaiseen pääomaan luettavan T2-lainan. Maaliskuussa liikkeelle lasketun kahden miljoonan euron joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 27 kuukautta, ja syyskuussa liikkeelle lasketun kolmen miljoonan euron lainan maturiteetti kolme vuotta. Lainojen kuponkikorko on 5 %. Syyskuussa liikkeelle laskettu T2-laina on 5-vuotinen kahden miljoonan euron laina, jonka kuponkikorko on 10 %. Yhtiö maksoi tilikauden aikana takaisin kesäkuussa ja lokakuussa erääntyneet joukkovelkakirjalainat, joiden nimellisarvo oli yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikaudella keskimäärin sekä tilikauden päättyessä oli 20 054 317, kun se tilikaudella 2019 oli keskimäärin 17 054 317 osaketta ja sen päättyessä 20 054 317 osaketta. Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin. Emoyhtiön osakepääoma 31.12.2020 oli 80 000 euroa ja oma pääoma 5,58 miljoonaa euroa.

Tilikauden lopussa Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion määräysvaltayhteisö Mininvest Oy (omistusosuus 31,78 %), konsernin johtoryhmään kuuluva Jaakko Soini (omistusosuus 6,23 %) sekä Yhtiön toimitusjohtaja Riku Lindström määräysvaltayhteisöineen (omistusosuus yhteensä 6,11 %). Hallituksen ja johdon jäsenten osalta kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon kuuluivat myös hallituksen jäsen Sampsa Laineen ja johtoryhmän jäsen Kenneth Koivulan määräysvaltayhteisöt sekä talousjohtaja Mikael Westerlund. Konsernin johto, hallituksen jäsenet ja työntekijät omistivat tilikauden lopussa yhteensä 51,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Riskienhallinta ja liiketoimintariskit

Vuonna 2020 konsernin toimintaympäristöön kohdistuva markkinariski on ollut korostuneessa asemassa koronaviruspandemian myötä. Suurimmat pandemian vaikutukset ovat kohdistuneet joidenkin Yhtiön taseessa olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toimintaedellytyksiin, joiden muuttuessa Yhtiö on joutunut tekemään kertaluontoisia alaskirjauksia. Päivittäisen liiketoiminnan kannalta vaikutukset ovat kuitenkin jääneet maltillisiksi. Toimintaympäristön muutos teki konsernin asiakkaista hetkellisesti aiempaa varovaisia, mutta pandemian operatiiviselle toiminnalle aiheuttamat riskit on kyetty hallitsemaan hyvin esimerkiksi henkilöstön hajauttamisen myötä, eivätkä poikkeusolot ole merkittävästi haitanneet henkilöstön päivittäistä työskentelyä.

Finanssivalvonta määräsi 1.7.2020 tekemällään päätöksellä Yhtiön tytäryhtiö PCM Holding Oy:lle 450 000 euron suuruisen seuraamusmaksun sekä julkisen varoituksen vuosina 2015-2017 harjoitetusta Lapis Rakennus -konsernin yhtiöiden osakkeiden ja velkasitoumuksen markkinoinnista ja myynnistä. PCM valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle ja vaatii sen muuttamista seuraamusmaksun määräämiseen vaikuttaneiden perusteiden osalta. Lapis Rakennus Oy:n velkakirjojen markkinointia koskevat, PCM:n lokakuussa 2018 saamat vahingonkorvauskanteet eivät ole tilikauden loppuun mennessä edenneet suulliseen käsittelyyn. Myös Lapis-konsernin yhtiöiden konkurssiprosessit ovat edelleen kesken.

Konsernin liiketoiminta keskitettiin vuoden 2019 lopussa Privanet Securities Oy:n toimiluvan alle, ja PCM:n toimiluvasta luopuminen tuli Finanssivalvonnan päätöksellä voimaan lokakuussa 2020. PCM:n taseeseen tehtiin tuolloin myös kuluvaraus, joka kattaa mahdollisen seuraamusmaksun. Tilikaudella 2020 tehtiin myös 4,7 miljoonan euron alaskirjaus emoyhtiön taseessa olevien PCM:n tytäryhtiöosakkeiden arvoon. Alaskirjauksella ei ole konsernitason tulosvaikutusta, mutta se pienentää emoyhtiön oman pääoman määrää. Kaiken kaikkiaan Yhtiö arvioi, ettei Lapis-konsernia koskevaan, aiempien johtohenkilöiden aikaiseen liiketoimintaan liittyvillä oikeusprosesseilla ole olennaista vaikutusta konsernin nykyiseen liiketoimintaan tai tulokseen, eivätkä ne vaaranna liiketoiminnan jatkuvuutta, sillä ne kohdistuvat konsernin liiketoimintaa harjoittamattomaan yhtiöön.

Hallituksen esitys yhtiön tulosta ja omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteiksi

Privanet Group Oyj:n tulos 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta oli -5 746 956,45 euroa ja emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 5 504 766,18 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Privanet Group Oyj päätti yhteistyössä Northern Star Partners Oy:n osakkeenomistajien kanssa peruuttaa yritysjärjestelyn, jossa sen oli määrä hankkia Northern Star Partnersin osakekanta ja laajentaa toimintaansa varainhoitopalveluihin. Privanet ja Northern Star Partners neuvottelevat liiketoimintayhteistyön jatkamisesta uudessa muodossa. Privanet Securities Oy:n tarkoituksena on aloittaa Northern Star Partnersin hallinnoimien rahastojen välittäminen asiakkailleen ja keskittyä strategiansa keskiössä olevaan rahoitusvälineiden välitykseen sähköisellä kaupankäyntialustallaan. Yhtiöiden tarkoituksena on tehdä yhteistyötä myös Northern Star Partnersin muiden varainhoitopalveluiden markkinoinnissa.

Lisäksi Privanet Group Oyj:n hallitus päätti päivittää konsernin strategiaa ja keskittyä jatkossa alustapohjaiseen rahoitusvälineiden välitysliiketoimintaan. Muutoksen myötä yhtiö aloitti koko konsernin henkilöstöä koskevat lomautukset, joiden tarkoituksena on sopeuttaa liiketoiminta uutta strategiaa vastaavaksi. Yhtiö arvioi henkilöstöresurssejaan kriittisesti ja pyrkii muuntamaan koko organisaation uutta strategiaa tukevaksi. Toistaiseksi voimassa olevien osa- ja kokoaikaisten lomautusten kautta yhtiö pyrkii löytämään optimaalisen organisaatiorakenteen, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkamisen kannattavasti. Alustapohjaisen toiminnan kautta yhtiöllä on aiempaa paremmat edellytykset tuoda uusia skaalautuvia lisäarvopalveluita sekä kohdeyhtiöiden että sijoittaja-asiakkaiden saataville valikoitujen yhteistyökumppaneiden kautta.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiön päivitetty strategia mahdollistaa sille selvästi aiempaa kustannustehokkaamman toimintapohjan. Digitaalisen asiakasrajapinnan tehostuminen ja skaalautuva toimintamalli antavat aiempaa paremmat edellytykset välitystoiminnan kannattavalle kasvattamiselle. Samalla rakenteelliset edellytykset tuotetarjonnan joustavaan laajentamiseen paranevat olennaisesti. Yhtiö uskoo muutosten antavan edellytykset positiivisen liiketuloksen saavuttamiselle vuonna 2021.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

Privanet Group -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan 12.3.2021 osoitteessa http://privanet.fi/privanet-group/financial-data. Privanet Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 20.4.2021. Kutsu sekä ilmoittautumisohjeet yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään 30.3.2021.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.6.2021 perjantaina 20.8.2021.

Yhteyshenkilöt

Kim Wiio

Hallituksen puheenjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)44 567 8964

kim.wiio@privanet.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote