Etusivu » Kutsu Oma Säästöpankki Oyj:n yhtiökokoukseen

Kutsu Oma Säästöpankki Oyj:n yhtiökokoukseen

Kutsu Oma Säästöpankki Oyj:n yhtiökokoukseen

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.2.2021 KLO 11.00, YHTIÖKOKOUSKUTSU


YHTIÖKOKOUSKUTSU
Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30. maaliskuuta 2021 klo 13.00 osoitteessa: Oma Säästöpankki Oyj, Kluuvikatu 3. 7. krs, Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi huomioidakseen osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden.

Yhtiön osakkeenomistajat sekä näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata varsinaista yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Ohjeet linkin tilaamiseen löytyvät kohdasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Yhtiö julkaisee hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan nauhoitetut puheenvuorot yhtiön internetsivuille kokouksen jälkeen. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että videoidut tallenteet eivät ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Juha Koponen. Mikäli Juha Koposella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön päälakimies Helena Juutilainen. Mikäli Helena Juutilaisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. Yhtiön vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkistetaan viimeistään 9.3.2021 ja ovat saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021 .

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, vuoden 2020 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään korkeintaan 0,24 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilivuodelta 2020.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään viranomaisen voitonjakorajoituksista johtuen vuodelta 2019 maksamatta jääneiden osinkojen osalta lisäksi korkeintaan 0,06 euron osingon maksamisesta jokaiselta vuodelta 2020 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta.

Osingot maksetaan viranomaisen asettaman voitonjakorajoituksen päätyttyä. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan myös, että hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta, joista yhtiö tiedottaa erikseen. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Koska hallitus ehdottaa osinkona jaettavaksi vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään, osakkeenomistajilla on vaihtoehtoisesti oikeus vaatia mainitun säännöksen mukaisen vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Vähemmistöosingon suuruus olisi 15,1 milj. euroa (tämän kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti 0,51 euroa osakkeelta) eli 4 % yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosingon suuruinen osinko tulisi jaettavaksi, jos sitä vaatisivat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus katsottaisiin tehdyksi, jos osakkeenomistaja äänestäisi vähemmistöosingon puolesta ennakkoäänestyksessä, eikä erillisen vaatimuksen tai vastaehdotuksen tekemistä edellytetä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksyttiin äänestämättä vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportissa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttaminen ja selostetaan tiedot yhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta edellisen tilikauden aikana.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön tiistaina 9.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021 viimeistään edellä mainitusta päivämäärästä lukien, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin 2020. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

11. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistetaan hallituksen jäsenen ikää koskeva rajoitus ja 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhdestä (1) kahteen (2) varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus edustaa pankkia ja johtaa sen toimintaa lain ja tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:
• puheenjohtaja 50 000 euroa
• varapuheenjohtaja 37 500 euroa
• jäsen 25 000 euroa

Kokouspalkkiot:
• 1 000 euroa/kokous
• 500 euroa/yhden asian sähköpostikokous ja valiokunnan kokous

Nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän eli jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström sekä uutena jäsenenä Jarmo Partanen.

Kaikki valittavaksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on Oma Säästöpankki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KTM, KTH Fredrik Westerholm.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,7 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutusta ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021. Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla 9.3.2021 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta ja päätösehdotuksista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 13.4.2021 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon joko itse tai asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.3.2021 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 24.3.2021 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Yhteisön ilmoittautuessa pyydetään lisäksi yhteisön arvo-osuustilinumero. Osakkeenomistajien Oma Säästöpankki Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja sen yhteydessä tehtävien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn liittyviin tarkoituksiin.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 1.3.2021 klo 10.00 ja 24.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön internetsivuilla https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021
Henkilöomistajan osalta sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
b) postitse tai sähköpostitse
Postitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan ilmoittautuminen sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021 viimeistään 1.3.2021 klo 10.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen asiamies pääsee ilmoittautumaan ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan malli ja äänestysohje ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa viimeistään maanantaina 1.3.2021 klo 10.00. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai kirjeitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs. 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Oma Säästöpankki Oyj voi halutessaan vaatia alkuperäisiä valtakirjoja, mikäli yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 25.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021

5. Muut ohjeet/tiedot

Vastaehdotusten tekeminen
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi viimeistään keskiviikkona 24.2.2021 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021 viimeistään 1.3.2021.

Kysymysten esittäminen
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai postitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs. 00100 Helsinki 12.3.2021 klo 16.00 asti, johon mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021 viimeistään 22.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Ohje kokouksen webcast-lähetyksen seuraamiseen
Oma Säästöpankki Oyj:n osakasluetteloon viimeistään täsmäytyspäivänä 18.3.2021 rekisteröidyllä osakkeenomistajalla on mahdollisuus seurata kokousta suomenkielisen webcast-lähetyksen välityksellä ilmoittamalla siitä ilmoittautumisen yhteydessä ja antamalla sähköpostitietonsa linkin toimittamiseen. Webcast-linkki on henkilökohtainen. Webcast-lähetyksen kautta osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Etäyhteyden kautta ei ole mahdollista esittää puheenvuoroja tai äänestää.

Oma Säästöpankki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.2.2021 yhteensä 29 596 700 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa on 11 700 omaa osaketta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osakeyhtiölain mukaan osallistua yhtiökokoukseen.

Oma Säästöpankki noudattaa kaikissa järjestelyissä viranomaisohjeita ja päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan yhtiön internetsivuja https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021 mahdollisten lisäohjeiden tai muutosten varalta.


Oma Säästöpankki Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Helena Juutilainen, päälakimies, puh +358 40 580 6401, helena.juutilainen@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Alkuperäinen artikkeli