Etusivu » KUTSU KESLA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU KESLA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU KESLA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2021 klo 9.00

KUTSU KESLA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.3.2021 kello 9.00 alkaen. Yhtiökokous pidetään Joensuun Tiedepuistolla, kokoustila Minervassa osoitteessa Länsikatu 15, 80110 JOENSUU.
Noudatamme THL:n ohjeita hygieniassa, turvavälien toteutumisessa sekä maskien käytössä. Riittävä turvaväli varmistetaan tilajärjestelyin.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1.Kokouksen avaaminen
2.Kokouksen järjestäytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsaus
– Tilintarkastajan lausunto

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen
8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
– Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,10 euroa kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingon jaon täsmäytyspäivä on 11.3.2021 ja että osinko maksetaan 18.3.2021.

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

10.Palkitsemisraportin 2020 neuvoa-antava käsittely

11.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
– Kesla Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2020 asetettu nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa ja hallituksen jäsenille 16 500 euroa toimikaudelta, joka on varsinaisten yhtiökokousten välinen aika. Varapuheenjohtajalle esitetään maksettavan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. Matkakulut ja muut kulut esitetään korvattavaksi toteutuneen mukaisesti.

12.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
– Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

13.Hallituksen jäsenten valitseminen
– Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukseen seuraavat jäsenet: Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Ritva Toivonen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen.

14.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
– Nimitystoimikunta ehdottaa maksettavaksi kohtuullisen korvauksen laskua vastaan.

15.Tilintarkastajan valinta
– Nimitystoimikunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
– Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista.
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
– Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
– Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
– Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

18. Nimitystoimikunnan asettaminen

  • Kesla Oyj:n äänimäärältään kaksi suurinta osakkeenomistajaa ehdottavat osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toiminnan jatkamista.
  • Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten valintaa ja tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
  • Nimitystoimikuntaan esitetään valittavaksi kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon mukaisesti. Osakasluettelon tarkastushetkeksi esitetään yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden mukaista tarkastuspäivää 25.2.2021. Lisäksi nimitystoimikuntaan esitetään kuuluvaksi yksi nimitystoimikunnan nimeämä yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa.
  • Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii äänimäärältään suurin osakkeenomistaja tai hänen edustajansa ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
  • Nimitystoimikunnan tulee julkaista ehdotuksensa viimeistään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa.

19. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla.fi kohdassa Sijoittajille – Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla viimeistään 11.2.2021 mainituilla internetsivuilla kohdassa Sijoittajille – Vuosikertomus. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.3.2021.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeen omistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.2.2021 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 5.3.2021.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
– sähköpostitse marjaleena.lotjonen@kesla.com
– postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu
– puhelimitse numeroon +358 40 1617 720.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 25.2.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.3.2021 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kesla Oyj:llä on kokouskutsun pävänä 4. helmikuuta 2021 yhteensä 3 383 145 osaketta jakautuen 2 483 145 A-sarjan osakkeeseen ja 900 000 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen B-lajin osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-lajin osake yhdellä (1) äänellä.

Joensuu 5.2.2021

KESLA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen, p.040 558 1278
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 40 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

Liite

Alkuperäinen artikkeli