Etusivu » Elecster -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020

Elecster -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020

Elecster -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 24.2.2021 KLO 8:45

ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2020

Elecsterin tulos parani reilusti, liikevaihto edellisen vuoden tasolla

Yhteenveto luvuista

Loka-joulukuu:

 • Liikevaihto 10,3 MEUR (10–12/2019: 9,3 MEUR)
 • Liikevoitto 0,6 MEUR (0,2 MEUR)
 • Tulos ennen veroja 0,3 MEUR (0,1 MEUR)
 • Tulos/osake 0,02 EUR (-0,01 EUR)

Tammi-joulukuu:

 • Liikevaihto 39,4 MEUR (1-12/2019: 39,4 MEUR)
 • Liikevoitto 3,9 MEUR (2,2 MEUR)
 • Tulos ennen veroja 3,8 MEUR (1,5 MEUR)
 • Tulos/osake 0,73 EUR (0,26 EUR)
 • Oma pääoma/osake 6,68 euroa (7,06)
 • Omavaraisuusaste 52,8 % (53,3 %)
 • Osinkoehdotus 0,28 euroa (0,23 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n vuoden 2020 viimeisessä talouskatsauksessa todettiin, että vaikka uutiset koronavirusrokotteisiin liittyvästä kehityksestä ovat herättäneet rahoitusmarkkinoilla toiveikkuutta, lyhyen aikavälin talousnäkymät ovat edelleen pandemian varjostamat. Uusien tartuntojen määrän merkittävää kasvua erityisesti kehittyneissä talouksissa on ryhdytty jälleen hillitsemään, joskin nykyisiä toimenpiteitä pidetään talouden kannalta vähemmän haitallisina kuin ensimmäisen aallon aikaisia sulkutoimia. Eurojärjestelmän asiantuntijoiden joulukuun 2020 kokonaistaloudellisten arvioiden mukaan maailmantalouden BKT ilman euroaluetta supistui vuonna 2020 3,0 %. Maailmankauppa (ilman euroaluetta) supistui vuonna 2020 BKT:tä enemmän,mutta myös sen elpymisestä vuonna 2021 odotetaan vastaavasti voimakkaampaa.
Maailmantalouden näkymiin liittyviä riskejä pidetään nyt kokonaisuutena tarkastellen vähemmän negatiivisina, koska uutiset useiden rokotteiden tehokkuudesta tekevät eurojärjestelmän asiantuntijoiden ankaran skenaarion toteutumisesta entistä epätodennäköisenpää.

Elecsterin viimeinen vuosineljännes oli liikevaihdon osalta vertailukautta parempi. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden
10,7 %, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena olosuhteet huomioon ottaen. Koko vuoden liikevaihdon osalta emme kuitenkaan aivan yltäneet tavoitteeseen liikevaihdon kasvusta, vaan koko vuoden osalta liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle. Konsernin kokonaisliikevaihtoon vaikutti konsernin liiketoiminnan kannalta merkittävien valuuttojen heikentyminen euroon nähden.
Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli vertailuvuotta parempi huolimatta konsernin tulokseen tehdystä Kiinan liiketoimintaan kohdistuvasta noin 300 tuhannen euron alaskirjauksesta. Alaskirjauksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli noin 8 eurosenttiä. Osakekohtaisen tuloksen osalta saavutimme koko vuoden kasvutavoitteen poikkeusolosuhteista huolimatta.

Elecsterin toiminta on hyvin kansainvälistä. Pandemiasta johtuvat voimakkaat rajoitukset ympäri maailmaa vaikeuttivat huomattavasti toimintaamme olennaisesti liittyvää matkustamista. Matkustamisen ollessa hankalaa panostimme toiminnassamme digitaaliseen viestintään ja kehitimme virtuaalisia keinoja viestiä ja esitellä tuotteitamme potentiaalisille asiakkaille.

Tuotannontekijöiden saatavuuteen liittyviä ongelmia kohtasimme yllättävänkin vähän. Ajoittaisia vaikeuksia joidenkin raaka-aineiden saatavuuden osalta esiintyi ja kuljetuksissa ilmeni muun muassa konttipulasta, Brexitistä ja hirmumyrskyistä johtuvia viivästyksiä. Voimme kuitenkin olla suhteellisen tyytyväisiä vuoden 2020 suoritukseemme. Tärkeimpänä tekijänä tässä on ollut henkilöstömme säilyminen pääosin terveenä kaikissa toimipaikoissamme.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Loka-joulukuu
Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli 10,3 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 10,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Tammi-joulukuu
Konsernin koko vuoden liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna ollen 39,4 milj. euroa (39,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli 9,9 % (5,6 %). Tulos ennen veroja oli 3,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS
Teollisuustuotesegmentin liikevaihto kasvoi 1,0 % ja oli 32,4 milj. euroa (32,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa) eli 11,9 % (7,2 % ).

Teollisuustuotesegmentissä maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä kasvoi vertailuvuodesta sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuotena. Muovikalvojen osalta toimitusmäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna Kenian yksikkömme kasvattaessa edelleen myyntiään merkittävästi.
Kuluttajatuotesegmentissä vuoden 2020 liikevaihto oli 4,2 milj. euroa ollen vertailuvuoden tasolla. Positiivista kehitystä kuluttajatuotteisssa oli mattotuotteiden liikevaihdon kasvu sekä segmentin tuloksen kääntyminen voitolliseksi. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.
Alihankintapalveluja tarjoavan muut toiminnot-segmentin liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta ja oli 3,2 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Segmentin liikevoitto oli niukasti positiivinen. Segmentin ongelmana on epätasainen kuormitus, joka tekee tuloksekkaan liiketoiminnan tekemisen haastavaksi.

SEGMENTTIEN TULOS

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-12/2020 1-12/2019
Teollisuustuotteet 32.450 32.143
Kuluttajatuotteet 4.216 4.255
Muut 3.159 3.367
Segmenttien välinen -423 -379
Konserni yhteensä 39.401 39.385

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-12/2020 1-12/2019
Teollisuustuotteet 3.876 2.318
Kuluttajatuotteet 9 -116
Muut 16 -5
Segmenttien välinen 19 19
Konserni yhteensä 3.920 2.215

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-12/2020 1-12/2019
Teollisuustuotteet 32.215 35.771
Kuluttajatuotteet 4.407 4.522
Muut 3.385 3.144
Eliminoinnit -113 -54
Kohdistamaton 7.913 6.729
Konserni yhteensä 47.806 50.112

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,9).

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 292 (302), josta ulkomailla 164 (171). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 284 (296). Vuoden lopussa henkilöstön keskimääräinen ikä oli 46 vuotta.

YHTIÖKOKOUS
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2020. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 23.4.2020 päivätyssä pörssitiedotteessa.
OSAKKEET
Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2020 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 12,30 euroa ja alin 4,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 11,30 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 329 493 kpl (18,1 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2020 oli 6.774.550 euroa,
josta tilikauden voitto oli 2.006.953 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 27.4.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,28 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, eli yhteensä 1.049.472 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EKP:n asiantuntijoiden kokonaistaloudellisiin arvioihin perustuva ennuste globaalin BKT:n (ilman euroaluetta) kasvusta vuonna 2021 on 5,8 %. Vuoden 2021 ennusteeseen sisältyy oletus rajoitusten asteittaisesta helpottamisesta sitä mukaa, kun lääketieteellisiä ratkaisuja, kuten tehokkaita rokotteita, tulee laajemmin saataville ja otetaan käyttöön väestölle. Elpymisen nopeus kuitenkin vaihtelee alueittain, ja kehittyvien markkinatalouksien ennakoidaan myötävaikuttavan voimakkaimmin globaalin BKT:n kasvuun ennustejakson aikana.

Uskomme, että maailmanlaajuinen epävarmuus on saanut asiakkaamme lykkäämään lopullisten investointipäätösten tekemistä. Samoin epävarmuudesta johtuva rahoittajien tiukka luottopolitiikka on myös vaikeuttanut kauppojen syntymistä. Lähtökohdat alkaneelle vuodelle ovat samankaltaiset kuin edellisenä vuonna. Aivan viime aikoina on alkanut viime vuoden tapaan näkyä merkkejä koneiden kysynnän vilkastumisesta ja uskomme tilauskannan kehittyvän positiivisesti loppuvuotta kohden. Pakkausmateriaalien osalta odotamme myynnin volyymin olevan edellisen vuoden tasolla, mutta kohonneista raaka-ainekustannuksista johtuen kannattavuus ei ole vertailuvuoden tasolla.

Koronaviruksella oli vaikutusta konsernin liiketoimintaan vuonna 2020. Erityisesti uusiin projekteihin kytkeytyvät henkilökohtaiset tapaamiset vaikeutuivat huomattavasti maailmanlaajuisten matkustusrajoitusten vuoksi. Odotamme, että tilanne ei tule helpottumaan ennen vuoden 2021 jälkimmäistä vuosipuoliskoa ja näin ollen tilanne tulee heijastumaan liiketoimintaamme myös vuonna 2021. Merkittävä osa liikevaihdostamme kertyy kehittyviltä markkinoilta, joissa taudin kukistamiseen käytettävissä olevat resurssit ovat selkeästi vähäisemmät kuin kehittyneissä talouksissa. Rokotteiden tuoman helpotuksen epämääräinen aikataulu aiheuttaa näkymiimme huomattavaa epävarmuutta. Poikkeuksellisissa olosuhteissa katsomme, että vertailuvuoden liikevaihdon ja osakekohtaiseen tuloksen saavuttamista voidaan pitää realistisena tavoitteena vuodelle 2021.

Taloudellinen ohjeistus

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
LIIKEVAIHTO 10.349 9.346 39.401 39.385
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -658 116 -872 -170
Valmistus omaan käyttöön 0 57 65 85
Liiketoiminnan muut tuotot 40 85 417 504
Materiaalit ja palvelut -4.799 -4.694 -18.266 -19.252
Henkilöstökulut -2.354 -2.614 -8.978 -9.462
Poistot ja arvonalentumiset -434 -493 -2.138 -1.960
Liiketoiminnan muut kulut -1.508 -1.587 -5.710 -6.915
LIIKEVOITTO 635 217 3.920 2.215
Rahoitustuotot ja – kulut -306 -157 -120 -736
TULOS ENNEN VEROJA 329 60 3.801 1.479
Tuloverot -275 -146 -1.050 -507
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 54 -86 2.750 972
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille 67 -22 2.748 985
Määräysvallattomille omistajille -14 -64 3 -13
Tulos/osake 0,02 -0,01 0,73 0,26

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 54 -86 2.750 972
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 44 130 -3.311 1.579
Rahavirran suojaus 0 0 0 2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 97 44 -561 2.553
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille 111 108 -561 2.564
Määräysvallattomille omistajille -14 -64 0 -12

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet 163 166
Aineelliset hyödykkeet 13.117 15.158
Muut osakkeet ja osuudet 420 420
Pitkäaikaiset saamiset 1.866 1.941
Laskennalliset verosaamiset 433 409
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15.998 18.094
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 16.565 16.637
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.754 9.047
Tuloverosaaminen 151 55
Rahavarat 7.339 6.279
Lyhytaikaiset varat yhteensä 31.809 32.018
VASTAAVAA 47.806 50.112
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3.152 3.152
Ylikurssirahasto 4.239 4.239
Arvonmuutosrahasto 0
Muut rahastot 90 95
Muuntoerot -209 169
Kertyneet voittovarat 16.749 17.792
Määräysvallattomat omistajat 1.023 1.022
Oma pääoma yhteensä 25.044 26.468
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 372 381
Pitkäaikainen vieras pääoma 11.671 12.029
Lyhytaikainen vieras pääoma 10.719 11.234
VASTATTAVAA 47.806 50.112

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-12/2020 1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 2.750 972
Oikaisut tilikauden tulokseen 3.396 3.297
Käyttöpääoman muutos 413 462
Maksetut korot ja muut rahoituserät -499 -449
Saadut korot 59 51
Maksetut verot -1.007 -437
Liiketoiminnan rahavirta 5.112 3.896
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1.521 -2.799
Käyttöomaisuuden myynti 58 198
Pitkäaikaisten saamisten muutos 15 -2
Investointien rahavirta yhteensä -1.448 -2.603
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos -162 167
Lyhytaikaisten lainojen muutos -905 -1.435
Maksetut osingot -861 -1.285
Rahoituksen rahavirta -1.928 -2.553
Rahavarojen muutos 1.736 -1.261
Rahavarat kauden alussa 6.279 7.140
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 400
Rahavarat kauden lopussa 7.339 6.279

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 1. Osakepääoma
 2. Ylikurssirahasto
 3. Arvonmuutosrahasto
 4. Muut rahastot
 5. Muuntoerot
 6. Voittovarat
 7. Yhteensä
 8. Vähemmistöosuus
 9. Yhteensä
Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468
Osingonjako -862 -862 -862
Kokonaistulos 0 -3 -377 -181 -561 0 -561
Muut muutokset -1 -1 -1
OMA PÄÄOMA
31.12.2020
3.152 4.239 0 90 -209 16.749 24.021 1.023 25.044

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 3.152 4.239 -2 93 49 16.587 24.118 1.084 25.202
Osingonjako -1.237 -1.237 -50 -1.287
Kokonaistulos 2 1 120 2.441 2.564 -12 2.553
OMA PÄÄOMA
31.12.2019
3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
Vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 5.013 5.013
Yrityskiinnitykset 11.301 11.133

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 39.401 39.385
Liikevaihdon kasvu, % 0,04 -6,6
Liikevoitto 3.920 2.215
% liikevaihdosta 9,9 5,6
Tulos ennen veroja 3.801 1.479
% liikevaihdosta 9,6 3,8
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 2.748 985
% liikevaihdosta 7,0 2,5
Oman pääoman tuotto, % 10,7 3,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,4 5,0
Korollinen vieras pääoma 17.832 18.842
Rahavarat 7.339 6.279
Nettovelkaantumisaste, % 41,9 47,5
Omavaraisuusaste, % 52,8 53,3
Taseen loppusumma 47.806 50.112
Bruttoinvestoinnit 1.754 2.904
Tilauskanta 5.197 5.875
Tulos/osake, euroa 0,73 0,26
Oma Pääoma/osake, euroa 6,68 7,06
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116
Konsernin vastuusitoumukset 16.314 16.146

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 10.349 8.925 10.892 9.236 9.346 9.176 10.975 9.889
Liikevoitto 635 1.169 1.340 776 217 673 783 543
Liikevoitto, % 6,1 13,1 12,3 8,4 2,3 7,3 7,1 5,5
Kauden tulos 67 998 718 964 -22 469 376 162
Tulos/osake, euroa 0,02 0,27 0,19 0,26 -0,01 0,13 0,10 0,04

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja
– tilikauden verot
—————————————————- * 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +
korko- ja muut rahoituskulut
—————————————————- * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma + vähemmistöosuus
———————————- * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit
————————————————————— *100
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake
Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus
——————————————————————
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden
aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma
———————————————————
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi
———————————————————-
Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake
———————————————————- * 100
Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilintarkastuskertomus on annettu 23.2.2021.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13.
Varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2021.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2021 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 6.5.2021.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2021 julkaistaan
12.5.2021.

Vuosikooste vuoden 2020 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi. Vuoden 2020 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980
ELECSTER OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi

Alkuperäinen artikkeli