Etusivu » Työllisyysrahaston tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2020

Työllisyysrahaston tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2020

TyöllisyysrahastoTyöllisyysrahaston tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2020

26.1.2021 11:00:01 EET | Työllisyysrahasto | Sisäpiiritieto

Työllisyysrahasto
Sisäpiiritieto
26.1.2021 klo 11.00

Työllisyysrahasto raportoi ennakkotietona taloudellisesta tuloksesta vuodelta 2020.

Tiivistelmä

  • Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut 2 088 miljoonaa euroa, laskua 21 %
  • Muut tuotot 1 248 miljoonaa euroa, nousua 82 %
  • Maksetut työttömyysetuudet yhteensä 3 749 miljoonaa euroa, nousua 52 %
  • Maksetut aikuiskoulutusetuudet 198 miljoonaa euroa, nousua 6 %
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 626 miljoonaa euroa alijäämäinen
  • Nettovarallisuus (suhdannepuskuri) 1 041 miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 2 421 miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 380 miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste keskimäärin 7,8 % (arvio), nousua 1,1 prosenttiyksikköä
  • Sijoitusten tuotto -0,7 %

Tuloksen ennakkotiedot 2020, lähde: Työllisyysrahasto, Tilastokeskus

1.1.2020 –

1.1.2019 –

Muutos

31.12.2020

31.12.2019

2020/2019

Miljoonaa euroa

Miljoonaa euroa

Miljoonaa euroa

Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut

2 088

2 657

-569

Sosiaali- ja terveysministeriön tilitys

1 248

688

561

Maksetut työttömyysetuudet

-3 749

-2 472

-1278

Maksetut aikuiskoulutusetuudet

-198

-187

-11

Rahoitusnetto *

-16

8

-24

Nettovarallisuuden muutos

-626

694

Sijoitukset ja varat

2 421

1 745

676

Lainat ja velat

-1 380

-78

-1 302

Nettovarallisuus (suhdannepuskuri)

1 041

1 668

-626

Suhdannepuskurin enimmäismäärä

2 079

2 062

Työttömyysaste %

7,8

6,7

1,1 %

Palkkasumman muutos %

-0,4

4,2

-4,6 %

Sijoitusten tuotto %

-0,7

0,8

Maksu %, työnantajat keskimäärin

1,25

1,50

-0,25 %

Maksu %, palkansaajat

1,25

1,50

-0,25 %

Luvut vuodelta 2020 ovat tilintarkastamattomia.
*sisältää sijoitusten nettotuotot ja velkarahoituksen kulut

Rahaston taloudellinen toimintaympäristö muuttui merkittävästi koronan seurauksena

Koronapandemia muutti vuoden 2020 alkupuolella Suomen talouden näkymiä merkittävästi heikompaan suuntaan. Työttömyysaste kohosi selvästi ja erityisesti lomautusten määrä lähti kovaan kasvuun kevään aikana.Toimintaympäristön muutoksella oli huomattavia vaikutuksia Työllisyysrahaston maksamien ansioturvan etuuksien määrään ja rahaston varainhankintaan.

Talouden aktiviteetin lasku näkyi työttömyyden lisääntymisenä

Suomen talouden kokonaistuotanto supistui vuonna 2020 arviolta 3 prosenttia. Yritykset sopeuttivat toimintaansa koronarajoitusten seurauksena ja erityisesti lomautettujen määrä kohosi vuoden aikana hyvin merkittävästi edellisestä vuodesta. Työttömyysaste nousi reilulla prosenttiyksiköllä ja palkkasumma supistui ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

Työttömyysetuuksien rahoitusmäärät kasvoivat voimakkaasti

Työllisyysrahaston maksamien ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitusosuuksien määrä kasvoi noin 52 prosenttia vuonna 2020. Työllisyysrahaston keräämien työttömyysvakuutusmaksujen määrä väheni 21 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kerättyjen vakuutusmaksujen väheneminen johtui pääsääntöisesti alentuneista maksuprosenteista ja myös pieneltä osin alentuneesta palkkasummasta.

Myönnettyjen aikuiskoulutusetuuksien rahamäärä kasvoi hieman

Aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä myönnettiin 198 miljoonaa euroa vuonna 2020, jossa oli kasvua noin 6 prosenttia vuodesta 2019.

Aikuiskoulutustuen saajien määrässä tuntuvaa kasvua, ammattitutkintostipendien määrä hiukan edellisvuotta suurempi

Aikuiskoulutustukea saavien määrä kasvoi vuonna 2020 noin 5 prosenttia edellisvuodesta ja etuutta sai yhteensä 27 066 henkilöä. Ammattitutkintostipendejä myönnettiin yhteensä 26 443 henkilölle, mikä oli noin prosentin enemmän kuin vertailuvuonna 2019.

Työllisyysrahaston nettovarallisuus supistui selvästi

Nettovarallisuuden muutos vuodelta 2020 oli 626 miljoonaa euroa negatiivinen. Edellisen vuoden lopussa rahastolla oli nettovarallisuutta eli suhdannepuskuria 1 668 miljoonaa euroa ja vastaava määrä vuoden 2020 lopussa oli 1 041 miljoonaa euroa. Suhdannepuskurin laissa todettu enimmäismäärä oli noin 2,1 miljardia euroa.

Maksuvalmiutta vahvistetiin velkarahoituksella

Työllisyysrahasto vahvisti maksuvalmiuttaan laskemalla kesäkuussa 2020 liikkeeseen kaksi 600 miljoonan euron määräistä joukkovelkakirjalainaa kolmen ja seitsemän vuoden juoksuajoilla. Lisäksi rahoitusta varmistettiin uudistamalla valmiusluottolimiitit (RCF) viiden pohjoismaisen pankin kanssa. Limiittien yhteismäärä on 800 miljoonaa euroa. Rahasto laski vuoden 2020 aikana liikkeeseen lyhyitä alle vuoden mittaisia yritystodistuksia ja paransi myös tätä kautta maksuvalmiuttaan. Maksuvalmiutta turvasi myös se, että valtio osallistui kohonneiden lomautusmenojen rahoitukseen maksamalla lomautuspäivärahoihin peruspäivärahansuuruisen valtionosuuden lähes koko vuoden 2020 ajalta.

Maksuvalmius säilyi vuoden 2020 aikana hyvällä tasolla ja rahasto kykeni erittäin haastavissa olosuhteissa huolehtimaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitusosuuksien maksamisesta hyvin.

Näkymät vuodelle 2021 epäselvät

Talouden odotetaan kääntyvän hiljalleen kasvuun, mutta työttömyyden arvioidaan pysyvän kohonneella tasolla vuonna 2021. Talousarvion mukaan työttömien työnhakijoiden määrä olisi hiukan edellisvuotta pienempi ja työttömyysaste hiukan sitä suurempi vuonna 2021. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää korotettiin 0,32 prosenttiyksiköllä vuodelle 2021, mikä osaltaan parantaa rahaston tulokehitystä. Arvion mukaan nettovarallisuuden muutos on edelleen alijäämäinen myös kuluvana vuonna.

Työllisyysrahasto julkaisee tilinpäätöstiedotteensa ja vuosikertomuksensa vuodelta 2020 tiistaina 23.3.2021, ja antaa samalla tarkennetun arvionsa vuoden 2021 näkymistä.

Helsingissä 26. päivänä tammikuuta 2021
Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen

Johtaja, talous ja rahoitus

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Tiedotusvälineet

www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote