Etusivu » SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: SATO Talomestarimalli laajenee pääkaupunkiseudulla

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: SATO Talomestarimalli laajenee pääkaupunkiseudulla

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: SATO Talomestarimalli laajenee pääkaupunkiseudulla

SATO Oyj, Osavuosikatsaus, 5.11.2020 klo 9.00

Yhteenveto ajalta 1.1.–30.9.2020 (1.1.–30.9.2019)

 • Taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli 97,0 (98,1) %.
 • Liikevaihto oli 228,3 (220,5) milj. €.
 • Nettovuokratuotto oli 166,9 (153,5) milj. €.
 • Tulos ennen veroja oli 102,8 (149,8) milj. €.
 • Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli -7,0 (64,2) milj. €.
 • Asuntoinvestoinnit olivat 83,3 (110,2) milj. €.
 • Sijoitettu pääoma katsauskauden lopussa oli 4 587,8 (3 688,5) milj. €.
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,2 (7,2) %.
 • Oma pääoma oli 2 135,4 (1 630,9) milj. €, 37,72 (28,81) €/osake.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,44 (2,10) €.
 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 608 (0) asuntoa.
 • Rakenteilla on 451 uutta vuokra-asuntoa ja 16 omistusasuntoa.

Yhteenveto ajalta 1.7.–30.9.2020 (1.7.–30.9.2019)

 • Taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli 96,5 (98,3) %.
 • Liikevaihto oli 76,2 (74,0) milj. €.
 • Nettovuokratuotto oli 60,3 (56,3) milj. €.
 • Tulos ennen veroja oli 26,5 (64,3) milj. €.
 • Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli -13,6 (25,0) milj. €.
 • Asuntoinvestoinnit olivat 23,5 (33,0) milj. €.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,91) €.
 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 0 (0) asuntoa.

Toimitusjohtaja Sharam Rahi:

– Katsauskaudella SATOn vuokrausaste heikkeni koronapandemiasta huolimatta maltillisesti, ja oli 96,5 prosenttia (98,3%). Vuokrausasteen heikkenemiseen vaikuttivat pääasiassa koronapandemiasta aiheutunut yleinen epävarmuus, lisääntynyt vuokra-asuntotarjonta sekä asiakastyytyväisyyden hienoinen lasku.

– Katsauskaudella panostimme asiakastyytyväisyyden parantamiseen jatkamalla Asiakas ensin -ohjelmamme vahvistamista. Asuntoliiketoiminnassamme aloitti 11 uutta henkilöä uudenlaisessa palvelupäällikön tehtävässä. Lisäksi käynnistimme yhdeksän SATO talomestarin rekrytoinnit. Tarkoituksenamme on pystyä palvelemaan asukkaitamme yhä paremmin ja olla lähempänä heidän arkeaan.

– Osana koronapandemiaan liittyvää riskienhallintaa käynnistetyt säästötoimenpiteet näkyivät nettovuokratuottojen hyvänä kehityksenä.

– SATO laski syyskuussa liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelmansa puitteissa. 350 miljoonan euron vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta saadut varat käytetään SATOn vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisten vihreiden ja energiatehokkaiden kohteiden (Eligible Green Assets) rahoitukseen ja/tai jälleenrahoitukseen.

– Haluan jälleen kiittää satolaisia, jotka ovat tehneet ansiokkaasti töitä asukkaidemme asumismukavuuden eteen myös tänä jatkuvasti muuttuvana ja haasteellisena aikana.

Toimintaympäristö

Alkuvuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan merkittävästi Suomen talouteen. Suomen Pankin mukaan talousnäkymät ovat yhä hyvin epävarmat. Pahin aika on tämän hetken arvioiden mukaan jo ohitettu. Talouden kuoppa on kuitenkin niin syvä, että toipuminen tulee kestämään pitkään. Kansantalous tulee tänä vuonna supistumaan noin 5 prosenttia ja kasvamaan lievästi vuonna 2021. Pandemian negatiivista vaikutusta Suomen talouteen pyritään rajoittamaan Euroopan Keskuspankin, EU:n sekä Suomen valtion tukitoimenpiteillä. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä on edelleen synkkä. Odotukset myös oman talouden kehityksestä lähitulevaisuudessa ovat vaisuja.

Vuokra-asuntokysyntä on pysynyt edelleen hyvänä ja kaupungistumiskehitys jatkuu vahvana.

KATSAUSKAUSI 1.1.–30.09.2020 (1.1.–30.9.2019)

Liikevaihto ja tulos

Tammi-syyskuussa 2020 konsernin liikevaihto oli 228,3 (220,5) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 138,9 (194,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 145,9 (130,3) miljoonaa euroa. Tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli -7,0 (64,2) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutokseen vaikutti negatiivisesti pääosin ruplan vaihtokurssi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -36,1 (-44,6) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 102,8 (149,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-syyskuussa 95,7 (64,9) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 1,44 (2,10) euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli syyskuun lopussa yhteensä 5 172,0 (4 171,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 2 135,4 (1 630,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 37,72 (28,81) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 41,3 (39,1) prosenttia. Uutta pitkäaikaista rahoitusta nostettiin 770,3 miljoonaa euroa ja luototusaste oli syyskuun lopussa 43,4 (49,3) prosenttia.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 5,2 (10,0) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,2 (7,2) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli syyskuun lopussa 2 452,4 (2 057,6) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 2 229,9 (1 770,0) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 1,9 (1,8) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä -36,1 (-44,6) miljoonaa euroa.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli -1,8 (-14,4) miljoonaa euroa.

Reaalivakuudettoman rahoituksen osuus oli 82,7 (75,1) prosenttia kaikista lainoista. Reaalivakuudesta vapaan omaisuuden osuus oli syyskuun lopussa 84,1 (80,4) prosenttia koko taseesta.

Asuntoliiketoiminta

Asuntoliiketoimintaamme kuuluu vuokraus, asiakaspalvelu, elinkaarihallinta ja ylläpito. Tehokkaalla vuokraustoiminnalla ja digitaalisilla palveluilla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaasti kehittyvä kassavirta. Laadukkaalla ylläpitotoiminnalla varmistamme asumisviihtyvyyden, asuntojen kunnon ja arvon säilymisen. Palvelemme asiakasta asumisen arjessa asiakaslähtöisellä palveluorganisaatiolla.

Vuokratuotot olivat 228,3 (220,5) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 97,0 (98,1) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 31,8 (29,1) prosenttia.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 17,49 (17,11) euroa/m2/kk.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 166,9 (153,5) miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöt

SATOn omistuksessa oli 30.9.2020 yhteensä 26 628 (25 844) asuntoa. Katsauskaudella valmistui 608 (0) vuokra-asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 110.

Käypä arvo

Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty alueille ja asuntokokoihin, joihin kohdistuvan vuokra-asuntokysynnän odotetaan pitkällä tähtäimellä kasvavan. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli syyskuun lopussa yhteensä 4 713,4 (4 102,4) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 55,6 (227,3) miljoonaa euroa.

Syyskuun lopussa asuntojen arvosta noin 85 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 11 prosenttia Tampereella ja Turussa, 2 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 2 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Investointitoiminnalla hallinnoidaan asuntosalkkua ja luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin yhteensä yli 2,0 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja. Kiinteistökehityksellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 83,3 (110,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 95 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 57 prosenttia. Suomessa oli 30.9.2020 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 54,4 (72,0) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 65 (25). Yhteisarvoltaan nämä olivat 6,3 (4,5) miljoonaa euroa.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli syyskuun lopussa 60,1 (35,7) miljoonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 1,8 (6,2) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 200 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria, tiivistämään kaupunkirakennetta ja siten tuomaan lisää asiakkaita palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Suomessa valmistui 608 (0) vuokra- ja 99 (0) omistusasuntoa. Rakenteilla oli 30.9.2020 yhteensä 451 (1 090) vuokra- ja 16 (131) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 45,7 (46,7) miljoonaa euroa.

Pietarissa SATOlla oli syyskuun lopussa yhteensä 533 (534) asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 90,3 (92,4) prosenttia. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä. Venäjän osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 234 (224) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 217 (204). Tammi-syyskuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 226 (221) henkilöä.

KAUSI 1.7.–30.9.2020 (1.7.–30.9.2019)

Liikevaihto ja tulos

Heinä-syyskuussa 2020 konsernin liikevaihto oli 76,2 (74,0) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 39,2 (75,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 52,8 (50,1) miljoonaa euroa. Tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli -13,6 (25,0) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -12,7 (-10,8) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 26,5 (64,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli huhti-syyskuussa 36,6 (33,6) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,91) euroa.

Asuntoliiketoiminta

Vuokratuotot olivat 76,2 (74,0) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 96,5 (98,3) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 35,9 (31,5) prosenttia.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 60,3 (56,3) miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöt

SATOn omistuksessa oli 30.9.2020 yhteensä 26 628 (25 844) asuntoa. Katsauskaudella valmistui 0 (0) vuokra-asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 5.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli syyskuun lopussa yhteensä 4 713,4 (4 102,4) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 7,0 (64,1) miljoonaa euroa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 23,5 (33,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 92 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 65 prosenttia. Suomessa oli 30.9.2020 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 54,4 (72,0) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 5 (4). Yhteisarvoltaan nämä olivat 0,8 (0,5) miljoonaa euroa.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli syyskuun lopussa 60,1 (35,7) miljoonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 0,0 (2,5) miljoonaa euroa.

Suomessa valmistui 0 (0) vuokra- ja 0 (0) omistusasuntoa. Rakenteilla oli 30.9.2020 yhteensä 451 (1 090) vuokra- ja 16 (131) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 11,9 (15,1) miljoonaa euroa.

Pietarissa SATOlla oli syyskuun lopussa yhteensä 533 (534) asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 91,6 (91,9) prosenttia. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä. Venäjän osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 234 (224) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 217 (204). Heinä-syyskuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 232 (223) henkilöä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskien hallinnan avulla varmistetaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. SATOn liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit sekä rahoitusriskit.

Lähiajan merkittävin riski on koronapandemia, jonka kestoa ja vaikutusta Suomen talouteen on vaikea arvioida. Koronaviruspandemian jatkuminen voi vaikuttaa merkittävän haitallisesti talouskasvuun, yritystoimintaan Suomessa sekä Suomen työllisyyteen ja työn tekemisen tehokkuuteen. Tällaisella talouden tai toiminnan heikentymisellä sekä karanteenilla tai muilla rajoittavilla toimenpiteillä voi olla haitallinen vaikutus SATOn omistamien kiinteistöjen taloudelliseen tulokseen tai toimintaan, rahoituskustannuksiin tai arvoon. Koronapandemian liiketoiminnallisten negatiivisten vaikutusten minimoiseksi yhtiö on aloittanut kulusäästöihin liittyvän toimenpideohjelman tulevaisuuden vakauden turvaamiseksi, sekä tehostanut myynti- ja markkinointitoimenpiteitä.

Asuntojen vuokrauksen merkittävimmät riskit liittyvät kaiken kaikkiaan suhdannevaihteluihin ja kysynnän muutoksiin. Asuntomarkkinan heikentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti SATOn asuntokannan markkina-arvoon. SATO on strategiansa mukaisesti keskittynyt sijoituksissaan kasvukeskuksiin ja siten varmistamaan asuntojen vuokrattavuuden ja arvon kehityksen.

Viranomaissääntelyn ja lainsäädännön muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla olennainen vaikutus investointiympäristön luotettavuuteen ja siten SATOn liiketoimintaan. SATO seuraa ja ennakoi näitä sekä tuo esiin haitalliseksi katsomansa sääntelyn vaikutuksia.

Rahoitusriskien hallintaa ohjaa konsernin rahoituspolitiikka. Riskienhallinnan periaatteemme on määritetty SATOn hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Keskeisimpiä rahoitusriskejämme ovat maksuvalmius-, jälleenrahoitus- ja korkoriski. Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskiä hallitsemme hajauttamalla velkasalkkumme rahoituslähteitä, maturiteettia sekä pitämällä riittäviä maksuvalmiusreservejä luottolimiittien ja muiden rahoitussitoumusten muodossa.

SATOn maksuvalmiusriskin hallinnan välineinä käytetään muun muassa kassavaroja, pankkitililimiittiä, sitovia luottolimiittejä sekä yritystodistusohjelmaa. Maksuvalmiusreservien määrää kasvatetaan rahoitustarpeiden kasvaessa. Tavoitteenamme on pitää aina tulevan 12 kuukauden rahoitusvaade katettuna sitovin sopimuksin.

Vaihtuvakorkoiset lainat muodostavat korkoriskin, jota hallitsemme tasapainottamalla kiinteä- ja vaihtuvakorkoisen velan suhdetta joko kiinteäkorkoisilla velkajärjestelyillä tai korkojohdannaisilla. Katsauskauden päättyessä kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 74,9 % velkasalkusta.

Pietarin liiketoiminnassa on liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä, mukaan lukien valuuttariski. Vieraassa valuutassa arvostettujen omaisuuserien yhdistelystä konsernitilinpäätökseen syntyy myös translaatioriskiä, jonka suojausmahdollisuutta tarkastelemme rahoituspolitiikan mukaisesti. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investoinneista Venäjällä.

Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2019 vuosikertomuksesta ja internetsivuilta www.sato.fi.

Näkymät

Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, ostovoiman kehitys, asuntojen vuokra- ja hintakehitys, kilpailutilanne sekä korkotaso.

Alkuvuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan merkittävästi Suomen talouteen. Suomen Pankin mukaan talousnäkymät ovat yhä hyvin epävarmat. Pahin aika on tämän hetken arvioiden mukaan jo ohitettu. Talouden kuoppa on kuitenkin niin syvä, että toipuminen tulee kestämään pitkään. Kansantalous tulee tänä vuonna supistumaan noin 5 prosenttia ja kasvamaan lievästi vuonna 2021. Pandemian negatiivista vaikutusta Suomen talouteen pyritään rajoittamaan Euroopan Keskuspankin, EU:n sekä Suomen valtion tukitoimenpiteillä. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä on edelleen synkkä. Odotukset myös oman talouden kehityksestä lähitulevaisuudessa ovat vaisuja. Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden seurauksena SATOn taloudellinen vuokrausaste on lievästi heikentynyt viime vuoteen verrattuna. SATO panostaa parhaillaan voimakkaasti läsnäoloon asiakkaiden lähellä sekä digitaalisiin palveluihin. Tämän odotetaan vaikuttavan positiivisesti vuokrausasteeseen keskipitkällä aikavälillä.

Euroopan heikosta talouskehityksestä johtuen korkotason arvioidaan pysyvän pidemmän aikaa matalalla tasolla, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn rahoituskustannuksiin.

Kaupungistuminen luo kuitenkin hyvät pitkän ajan edellytykset investointien jatkamiselle SATOn päätoimialueilla Suomessa. Nettomuuton osuuden väestönlisäyksestä on ennustettu olevan suurinta SATOn toiminta-alueilla. Noin 80 prosenttia SATOn asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa hintojen arvioidaan kehittyvän muuta maata positiivisemmin.

Asuntotuotannon aloitukset ovat säilyneet hyvällä tasolla, mutta asuinrakentamiseen haettujen rakennuslupien määrä on laskenut voimakkaasti, minkä vuoksi myös ennätysvilkkaan asuntorakentamisen odotetaan vähenevän tulevina vuosina. Tämä hidastaa myös vuokra-asuntotarjonnan kasvua.

SATO Oyj:n osakkeenomistajat 30.9.2020
Suurimmat osakkeenomistajat ja näiden omistusosuudet

kpl %
• Balder Finska Otas AB (Fastighets AB Balder) 31 055 003 54,7 %
• Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool 12 811 647 22,6 %
• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 7 233 081 12,7 %
• Valtion Eläkerahasto 2 796 200 4,9 %
• Rakennusliitto ry 619 300 1,1 %
• Valkila Erkka 390 000 0,7 %
• Hengityssairauksien tutkimussäätiö 227 000 0,4 %
• SATO Oyj 160 000 0,3 %
• Entelä Tuula 159 000 0,3 %
• Heinonen Erkki 156 684 0,3 %
• Muut osakkeenomistajat (111 kpl) 1 169 152 2,1 %

SATOn osakkeiden lukumäärä 30.9.2020 oli 56 783 067 ja arvo-osuusjärjestelmään merkittyjä osakkeenomistajia oli 121. Osakkeiden vaihtuvuus oli 0,75 prosenttia 1.1.–30.9.2020.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Sharam Rahi, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

LIITTEET

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Osavuosikatsausesitysmateriaali 1.1.–30.9.2020

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.

Liitteet

Alkuperäinen artikkeli