Etusivu » Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2020 KLO 8:30

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2020

Elecsterin tulos parani

Yhteenveto luvuista

Tammi-syyskuu:

  • Liikevaihto 29,1 MEUR (1-9/2019: 30,0 MEUR)
  • Liikevoitto 3,3 MEUR (2,0 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 3,5 MEUR (1,4 MEUR)
  • Tulos/osake 0,72 EUR (0,27 EUR)
  • Omavaraisuusaste 50,1 % (52,0 %)

Heinä-syyskuu:

  • Liikevaihto 8,9 MEUR (7-9/2019: 9,2 MEUR)
  • Liikevoitto 1,2 MEUR (0,7 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 1,3 MEUR (0,6 MEUR)
  • Tulos/osake 0,27 EUR (0,13 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n syyskuun lopulla julkaisemassa talouskatsauksessa maailmantalouden toimintaympäristön epävarmuuden suurimmaksi lähteeksi mainitaan koronaviruspandemia. Talousnäkymiä koskevissa EKP:n asiantuntijoiden syyskuun 2020 arvioissa ennakoidaan, että ilman euroaluetta laskettuna maailmantalouden BKT supistuu 3,7 %.
Maailmankaupan supistumista pahentavat laskusuhdanteessa korostuva tuonnin myötäsyklinen kehitys ja koronaviruskriisi. Rajoitustoimet ovat aiheuttaneet häiriöitä kansainvälisissä tuotantoketjuissa ja kasvattaneet ulkomaankaupan kustannuksia.

Maailmantalouden näkymiin liittyvät riskit painottuvat ennakoitua heikomman kehityksen suuntaan pandemian etenemiseen liittyvän sitkeän epävarmuuden vuoksi. Pandemian jälkiseuraukset voivat tuntua maailmantaloudessa vielä pitkään. Kehitys voi jäädä arvioitua heikommaksi myös, jos brexit-neuvottelut epäonnistuvat, protektionismi lisääntyy tai kansainväliset toimitusketjut kärsivät kriisistä pysyvämmin.

Elecsterin kolmas vuosineljännes oli kahden aiemman vuosineljänneksen kaltainen. Liikevaihtomme jäi vertailuvuodesta, mutta jättämä oli verrattain pieni huomioiden hyvin poikkeuksellisen toimintaympäristön. Elintarvikkeiden valmistusketjuun kuuluvat asiakasyrityksemme ovat edelleen valtaosin toimineet normaalilla tasolla ja siten pandemia ei ole vaikuttanut merkittävästi tuotteidemme kysyntään.

Kolmannella vuosineljänneksellä pakkausmateriaalitoimusten volyymi oli pienempi kuin vertailujaksolla. Vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä pakkausmateriaalitoimitukset ylittivät vertailuvuoden tason. Uskomme, että pandemiasta johtuen asiakkaamme varautuivat vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana toimitushäiriöihin ja nostivat varastotasojaan. Kolmannella neljänneksellä asiakkaamme palasivat normaaleihin varastotasoihin vähentämällä materiaaliostojaan. Myös meijerikoneiden osalta liikevaihtomme laski hieman kolmannella vuosineljänneksellä vertailuvuoteen nähden.

Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa ei ole ollut toimintaa haittaavia häiriöitä. Henkilöstöllämme ei ole ollut todettuja koronatartuntoja, joten myös siltä osin olemme kyenneet toimimaan normaalisti.

Euron vahvistuminen dollariin ja joihinkin toimintamme kannalta tärkeisiin valuuttoihin on joiltakin osin vaikeuttanut kauppaneuvotteluja.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-syyskuu
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 29,1 milj. euroa (30,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 3,3 milj. euroa (2,0 milj. euroa), eli 11,3 % (6,7 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 3,5 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

Heinä-syyskuu
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,9 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Liikevaihto laski vuosineljänneksellä 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma oli 50,6 milj. euroa (51,3 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma oli 19,8 milj. euroa (19,7 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä toimitusten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli hiukan vertailuvuotta alempi. Sen sijaan kannattavuus muodostui edellisvuotta selkeästi paremmaksi. Sekä pakkauskone- että pakkausmateriaalitoimitusten määrä oli vuosineljänneksellä alempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat ovat olleet koko tarkastelujaksolla keskimääräisesti matalemmalla tasolla kuin vertailuvuonna, joka osaltaan heijastui parantuneeseen kannattavuustasoon.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat hienoisessa kasvussa, mutta kysyntätilanne oli edelleen heikko.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot-segmentin liikevaihto jäi selkeästi vertailuvuoden alapuolelle, joka heijastui myös koko segmentin kannattavuuteen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2020. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 23.4.2020 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,5 milj. euroa (1,8 milj. euroa).
HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 292(303), josta ulkomailla 163 (173). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 289(301).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2020 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,50 euroa ja alin 4,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 7,55 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 212 166 (11,7 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Epävarmuus talouden näkymistä on yhä poikkeuksellisen suurta, ja erilaiset skenaariot ovat mahdollisia. Sekä maailmantalouden että keskeisten maiden talousennusteiden lähtökohtana on, että tasapainoilu viruksen leviämisen hillinnän ja talouden toimeliaisuuden välillä onnistuu ja taloudet elpyvät vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä ensi vuonna. Talouden jyrkimmän supistumisen arvioidaan osuneen vuoden 2020 toiselle neljännekselle. Jos vuoden jälkimmäiselle puoliskolle osuu laajamittaisesti pandemian toinen aalto, maailmantalouden BKT voi OECD:n arvion mukaan supistua lähes 8 %. Kaikissa arvioissa koronapandemia vaikuttaa globaaliin taloustilanteeseen vielä pitkään.

Uskomme, että pandemian toinen aalto ei tule vaikuttamaan elintarviketuotantoon voimakkaasti ja sen johdosta asiakkaamme tarvitsevat pakkausmateriaaleja normaalisti. Joiltakin osin saattaa olla jopa tarvetta kevään tapaan nostaa materiaalien varastotasoja mahdollisten toimitushäiriöiden takia. Konetoimitusten osalta uskomme jälkimmäisellä vuosipuoliskolla ylittävämme vertailuvuoden tason.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
LIIKEVAIHTO 8.925 9.176 29.053 30.040 39.385
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 216 149 -214 -286 -170
Valmistus omaan käyttöön 65 0 65 27 85
Liiketoiminnan muut tuotot 229 69 377 419 504
Materiaalit ja palvelut -4.382 -4.756 -13.466 -14.558 -19.252
Henkilöstökulut -1.871 -2.137 -6.624 -6.849 -9.462
Poistot ja arvonalentumiset -749 -485 -1.704 -1.467 -1.960
Liiketoiminnan muut kulut -1.263 -1.343 -4.201 -5.328 -6.915
LIIKEVOITTO 1.169 673 3.285 1.998 2.215
Rahoitustuotot ja –kulut 137 -51 187 -580 -736
TULOS ENNEN VEROJA 1.307 622 3.472 1.418 1.479
Tuloverot -248 -122 -775 -361 -507
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1.059 500 2.697 1.058 972
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille 998 469 2.680 1.007 985
Määräysvallattomille omistajille 60 31 16 51 -13
Tulos/osake 0,27 0,13 0,72 0,27 0,26

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 1.059 500 2.697 1.058 972
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -1.619 185 -3.355 1.449 1.579
Rahavirran suojaus 0 0 2 2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -560 685 -658 2.508 2.553
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille -619 655 -672 2.456 2.564
Määräysvallattomille omistajille 59 31 14 52 -12

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
VASTAAVAA
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet 154 178 166
Aineelliset hyödykkeet 13.563 14.567 15.158
Muut osakkeet ja osuudet 420 420 420
Pitkäaikaiset saamiset 2.434 2.460 1.941
Laskennalliset verosaamiset 503 422 409
Pitkäaikaiset varat yhteensä 17.074 18.045 18.094
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 16.799 16.419 16.637
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8.414 9.065 9.047
Tuloverosaaminen 125 63 55
Rahavarat 8.223 7.757 6.279
Lyhytaikaiset varat yhteensä 33.561 33.304 32.018
VASTAAVAA 50.635 51.349 50.112
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3.152 3.152 3.152
Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239
Arvonmuutosrahasto 0 -1 0
Muut Rahastot 92 95 95
Muuntoerot -141 186 169
Kertyneet voittovarat 16.570 17.666 17.792
Määräysvallattomat omistajat 1.036 1.086 1.022
Oma pääoma yhteensä 24.948 26.424 26.468
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 362 379 381
Pitkäaikainen vieras pääoma 13.262 13.708 12.029
Lyhytaikainen vieras pääoma 12.063 10.838 11.234
VASTATTAVAA 50.635 51.349 50.112

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 2.697 1.058 972
Oikaisut tilikauden tulokseen 2.096 2.490 3.297
Käyttöpääoman muutos 151 506 462
Maksetut korot ja muut rahoituserät -318 -291 -449
Saadut korot ja osingot 37 29 51
Maksetut verot -790 -246 -437
Liiketoiminnan rahavirta 3.873 3.547 3.896
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1.368 -1.736 -2.799
Käyttöomaisuuden myynti 9 247 198
Pitkäaikaisten saamisten muutos 12 -3 -2
Investointien rahavirta yhteensä -1.347 -1.491 -2.603
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 1.810 2.063 167
Lyhytaikaisten lainojen muutos -824 -2.520 -1.435
Maksetut osingot -861 -1.256 -1.285
Rahoituksen rahavirta 124 -1.712 -2.553
Rahavarojen muutos 2.650 343 -1.216
Rahavarat kauden alussa 6.279 7.140 7.140
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -706 273 400
Rahavarat kauden lopussa 8.223 7.757 6.279

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Arvonmuutosrahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Voittovarat
g. Yhteensä
h. Määräysvallattomat omistajat
i. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468
Osingonjako -862 -862 -862
Kokonaistulos 0 -3 -310 -360 -672 14 -658
OMA PÄÄOMA
30.9.2020
3.152 4.239 0 92 -141 16.570 23.912 1.036 24.948

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 3.152 4.239 -2 93 49 16.587 24.118 1.084 25.202
Osingonjako -1.237 -1.237 -50 -1.287
Kokonaistulos 2 2 138 2.315 2.456 52 2.508
OMA PÄÄOMA
30.9.2019
3.152 4.239 -1 95 186 17.666 25.337 1.086 26.424

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 5.013 5.013 5.013
Yrityskiinnitykset 11.301 11.133 11.133

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto 29.053 30.040 39.385
Liikevaihdon kasvu, % -3,3 -2,2 -6,6
Liikevoitto 3.285 1.998 2.215
% liikevaihdosta 11,3 6,7 5,6
Tulos ennen veroja 3.472 1.418 1.479
% liikevaihdosta 12,0 4,7 3,8
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 2.680 1.007 985
% liikevaihdosta 9,2 3,4 2,5
Oman pääoman tuotto, % 14,0 5,5 3,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,3 6,0 5,0
Korollinen vieras pääoma 19.798 19.654 18.842
Rahavarat 8.223 7.757 6.279
Nettovelkaantumisaste, % 46,4 45,0 47,5
Omavaraisuusaste, % 50,1 52,0 53,3
Taseen loppusumma 50.635 51.349 50.112
Bruttoinvestoinnit 1.459 1.840 2.904
Tilauskanta 7.562 6.917 5.875
Tulos/osake, euroa 0,72 0,27 0,26
Oma Pääoma/osake, euroa 6,66 7,05 7,06
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116
Konsernin vastuusitoumukset 16.314 16.146 16.146

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
Liikevaihto 8.925 10.892 9.236 9.346 9.176 10.975 9.889
Liikevoitto 1.169 1.340 776 217 673 783 543
Liikevoitto, % 13,1 12,3 8,4 2,3 7,3 7,1 5,5
Kauden tulos 998 718 964 -22 469 376 162
Tulos/osake, euroa 0,27 0,19 0,26 -0,01 0,13 0,10 0,04

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2019 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1. – 31.12.2020 julkaistaan 24.2.2021.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi

Alkuperäinen artikkeli