Etusivu » Kutsu Neo Industrial Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Neo Industrial Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Neo Industrial OyjKutsu Neo Industrial Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

22.10.2020 15:30:31 EEST | Neo Industrial Oyj | Yhtiökokouskutsu

Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.11.2020 klo 14.00 alkaen Hyvinkään Villatehtaalla, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.30.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään ehdotusta yhtiön toiminimen muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan yhtiön toiminimeksi muutetaan ”Reka Industrial Oyj” ja rinnakkaistoiminimeksi ”Reka Industrial Plc”. Uusi toiminimi Reka Industrial Oyj kuvaa vanhaa toiminimeä paremmin teollisuuteen panostavan monialakonsernin emoyhtiötä. Nimen muutoksen lisäksi tarkistetaan yhtiön toimialakuvaus ja päivitetään hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen kokoonpano, sekä hallituksen jäsenten palkkiot.

COVID-19 -pandemian vuoksi ylimääräinen yhtiökokous pyritään järjestämään mahdollisimman lyhyenä. Kokouksen yhteydessä ei ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia. Neo Industrial Oyj:n hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja johtoryhmän paikallaolo on rajoitettu minimiin.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Yhtiöjärjestyksen 1 §:n Toiminimi muuttaminen
  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n kuulumaan seuraavasti:
  1 § Toiminimi
  Yhtiön toiminimi on Reka Industrial Oyj, englanniksi Reka Industrial Plc.
 7. Yhtiöjärjestyksen 3 §:n Toimiala muuttaminen
  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n kuulumaan seuraavasti:
  3 § Toimiala
  Yhtiön toimialana on laatia ja toteuttaa konsernin strategiaa ja suunnitella sekä toteuttaa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia investointeja suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöissään sähkö ja tekninen kumi -aloihin liittyvää valmistus- ja muuta liiketoimintaa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiön toimialana on myös omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytär- ja osakkuusyhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia keskitetysti konsernin operatiivisten-, strategisten-, hallinto-, rahoitus-, riskienhallinta- taloushallinto- ja muiden palveluiden tuottamisesta tytär- ja osakkuusyhtiöille. Yhtiö voi harjoittaa myös rahoitustoimintaa sekä hankkia, omistaa, hallita, vuokrata ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla sekä muilla rahoitusinstrumenteilla. Toimintaa voidaan harjoittaa sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö voi harjoittaa myös aputoiminimillään.
 8. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen
  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämästä tulospalkkiosta luovutaan kokonaan. Lisäksi ehdotetaan, että varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämät vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot ovat voimassa ainoastaan 30.11.2020 asti.

  Ehdotetaan, että 1.12.2020 alkaen hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 18.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 25.000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan. Ehdotetaan, että valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

  Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen tammikuun 2021 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan huhtikuussa 2021.

 9. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
 10. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta
 11. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Neo Industrial Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 8.12.2020.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 12.11.2020 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18.11.2020 klo 12.00 mennessä.

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen viestinta@neoindustrial.fi;

b) puhelimitse numeroon 020 7200 395; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa, osoitteensa ja puhelinnumeronsa, sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään ainoastaan ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.11.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 19.11.2020 klo 10.00 mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Neo Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 22.10.2020 yhteensä 139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä 5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä.

Hyvinkäällä 22. lokakuuta 2020

Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Poutanen, puh. 040 833 9007

Tietoja julkaisijasta Neo Industrial Oyj

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme teollista liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Monialayhtiönä luomme vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote