Etusivu » Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Aspo Oyj
Osavuosikatsaus
29.10.2020 klo 10.00
ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2020

Aspo Q3: Telko-segmentin ennätyksellinen tulos tasapainotti haastavaa neljännestä, varustamoliiketoiminnan näkymät parantuneet
Heinä-syyskuu 2020
Suluissa esitetty vuoden 2019 vastaavan ajanjakson luvut.
– Aspon liikevaihto laski ja oli 118,4 Me (148,0).
– Liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli 3,6 Me (6,7).
– Katsauskauden voitto laski ja oli 2,0 Me (4,9).
– Osakekohtainen tulos pieneni ja oli 0,05 euroa (0,15).
– ESL Shippingin liikevoitto oli -0,1 Me (4,4), Leipurin 0,3 Me (0,8) ja Telkon 4,2 Me (2,4).
– Liiketoiminnan rahavirta oli 9,4 Me (19,0).

Tammi-syyskuu 2020

– Aspon liikevaihto laski ja oli 367,2 Me (440,7).
– Liikevoitto laski ja oli 11,7 Me (15,7).
– Katsauskauden voitto laski ja oli 7,3 Me (12,4).*
– Osakekohtainen tulos laski ja oli 0,20 euroa (0,37).*
– ESL Shippingin liikevoitto oli 2,8 Me (10,2), Leipurin 1,2 Me (1,9) ja Telkon 10,8 Me (7,1).
– Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 39,9 Me (33,6).

* Hallinto-oikeuden vuoden 2019 päätös alentaa Telkolle vuonna 2015 määrätyn veronlisäyksen määrää kasvatti etenkin rahoitustuottoja ja paransi vuoden 2019 osakekohtaista tulosta noin viisi senttiä.

Aspo tarkentaa ohjeistustaan vuodelle 2020

Uusi ohjeistus: Aspon liikevoitto on 14–16 Me (21,1) vuonna 2020.
Vanha ohjeistus: Aspon liikevoitto on 12–16 Me (21,1) vuonna 2020.

Avainluvut

7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto, Me 118,4 148,0 367,2 440,7 587,7
Liikevoitto, Me 3,6 6,7 11,7 15,7 21,1
Liikevoitto-% 3,0 4,5 3,2 3,6 3,6
ESL Shipping, liikevoitto, Me -0,1 4,4 2,8 10,2 14,6
Leipurin, liikevoitto, Me 0,3 0,8 1,2 1,9 3,0
Telko, liikevoitto, Me 4,2 2,4 10,8 7,1 8,0
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,05 0,15 0,20 0,37 0,47
Voitto ennen veroja, Me 2,5 5,4 8,4 13,7 18,2
Katsauskauden voitto, Me 2,0 4,9 7,3 12,4 16,1
Liiketoiminnan rahavirta, Me 9,4 19,0 39,9 33,6 52,5
Vapaa rahavirta, Me 6,1 17,0 34,5 26,7 45,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,3 14,0 13,5
Omavaraisuusaste, % 29,0 28,3 30,1
Nettovelkaantumisaste, % 163,0 173,7 162,2
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 3,56 3,82 3,92


Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi kolmatta neljännestä:

Aspo-konsernin kolmannen neljänneksen tulos oli vallitsevassa markkinatilanteessa odotuksiamme parempi erityisesti vahvan syyskuun ansiosta. Telko-segmentti ylsi historiansa parhaaseen vuosineljännekseen, kun sekä Telko että osana segmenttiä raportoitava Kauko paransivat molemmat merkittävästi liikevoittoaan. Arvioimme syyskuussa ESL Shippingin kolmannen neljänneksen tuloksen olevan tappiollinen, mutta katsauskauden lopulla piristyneen teollisuuden kysynnän myötä se päätyi lähes nollatulokseen. Leipurin taas on puolustanut liikevoittotasoaan hyvin leipomoraaka-aineissa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että merkittävimmät koronapandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset konsernin liiketoimintoihin alkavat olla takanapäin.

Vuosi 2020 on ollut kokonaisuudessaan erittäin poikkeuksellinen ja haastava. Pandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset liiketoimintoihimme olivat voimakkaimmillaan huhti-elokuussa, jolloin asiakasyritysten raaka-aine- ja kuljetuskysyntä heikkeni poikkeuksellisen nopeasti. Liikevaihdon lasku oli historiallisen voimakasta aina kolmannen neljänneksen loppupuolelle saakka, mutta syyskuussa olemme jo nähneet merkkejä markkinoiden ripeästä elpymisestä erityisesti Telkon ja ESL Shippingin liiketoimintaympäristössä. Reagoimme kevään markkinamuutokseen nopeasti ja määrätietoisesti, ja liiketoimintomme onnistuivat hyvin asiakkaiden keskeytymättömässä palvelemisessa sekä tuloksen suojelemisessa. On kuitenkin selvää, että poikkeuksellisten olosuhteiden takia olemme tänä vuonna merkittävästi konsernin tulospotentiaalia jäljessä – erityisesti tämä näkyy ESL Shippingin tuloksessa.

Annoimme uuden taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2020 syyskuun puolivälissä, jolloin loppuvuoden positiivisen tuloskäänteen voimakkuutta oli vielä haastavaa arvioida. Loppuvuoden näkymien täsmentymisen myötä nostamme ohjeistuksemme alarajaa, ja ohjeistamme Aspo-konsernin koko vuoden 2020 liikevoitoksi 14–16 miljoonaa euroa.

Valmistaudumme jo aktiivisesti pandemiakriisin jälkeiseen aikaan tavoitteenamme markkina-asemien vahvistaminen ja kannattava kasvu. Telko tiedotti katsauskauden päättymisen jälkeen yrityskaupasta, jolla se vahvistaa asemiaan strategisesti tärkeässä ja korkeamman katetason voiteluaineliiketoiminnassa Ruotsissa sekä Norjassa.

Läpi pandemiakriisin olen ollut tyytyväinen kykyymme reagoida nopeasti heikentyneeseen markkinatilanteeseen ja sopeuttaa liiketoimintaamme kysynnän muutoksiin. Vapaa rahavirtamme on pysynyt vahvalla tasolla, ja tämä tukee osaltaan Aspon strategista jatkokehittämistä sekä vakaata osingonmaksua.


ASPO-KONSERNI

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja kasvumarkkinoilla. Aspon arvo syntyy sen kokonaan omistamista, vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittyneistä itsenäisistä liiketoiminnoista. Aspo kehittää konsernirakennettaan ja liiketoimintojaan pitkäjänteisesti ja uskoo, että sosiaalinen vastuullisuus, taloudellisuus ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin.

Aspon liiketoiminnat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, ovat vahvoja kaupan ja logistiikan yritysbrändejä ja tavoittelevat markkinoidensa johtavaa asemaa. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.

Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuonna 2023.

Liikevaihto markkina-alueittain
1-9/2020 Osuus 1-9/2019 Osuus Muutos
Me % Me % %
Suomi 129,8 35,3 146,7 33,3 -12 %
Skandinavia 56,2 15,3 63,8 14,5 -12 %
Baltia 34,0 9,3 42,8 9,7 -21 %
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 103,9 28,3 128,4 29,1 -19 %
Muut maat 43,3 11,8 59,0 13,4 -27 %
Yhteensä 367,2 100,0 440,7 100,0 -17 %

Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina.


Toimintaympäristö

Toimintaympäristö on ollut historiallisen haastava. Tavanomaisiin vuosisykleihin liittyviin makrotalouden muutoksiin tai kansainvälisen liiketoiminnan haasteisiin verrattuna koronaviruksen aiheuttama vaikutus toimintaympäristöön on ollut nopea ja merkittävä. Pandemiasta seuranneiden rajoitteiden vaikutus on heikentänyt sekä tavaroiden että palveluiden kysyntää voimakkaasti. Öljyn hinnan vaihtelu vaikuttaa sekä raaka-aineiden tuotantoon että puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden hintoihin. Toimitusketjujen hidastuminen ja osittainen tyhjentyminen vaikuttavat myös logistiikkapalveluiden kysyntään. Liiketoimintaympäristön toipumista on edelleen vaikea arvioida niin kauan kuin liikkumista ja taloudellista toimintaa koskevat rajoitukset ovat voimassa.


Tulos ja taloudellinen asema

Pandemian heikentävä vaikutus Aspon tulokseen jatkui kolmannella neljänneksellä. Liikevaihtoa on laskenut kuljetuspalveluiden ja raaka-aineiden kysynnän lasku ja raaka-aineiden negatiivinen hintakehitys, mutta samanaikaisesti myyntikatteet ovat parantuneet ja kannattavuus pysynyt tyydyttävällä tasolla. Varastojen ja saatavien pienentyminen sekä liikevoiton kasvu ovat kasvattaneet rahavirtaa vuoden aikana.

Aspon pitkäaikaisista taloudellisista tavoitteista liikevoittoprosentti laski ja oli 3,2 % (3,6) tavoitteen ollessa 6 %. Oman pääoman tuotto laski 8,3 prosenttiin (14,0) tuloksen heikennyttyä vertailukaudesta suhteessa omaan pääomaan. Tavoite oman pääoman tuotolle on keskimäärin yli 20 %.


Rahavirta ja rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa parani vertailukaudesta ja oli 39,9 miljoona euroa (33,6). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus rahavirtaan oli 11,4 miljoonaa euroa (0,0) ja sen tehostumiseen vaikutti erityisesti kohentunut varastojenhallinta Telkossa. Kolmannen neljänneksen vapaa rahavirta oli 6,1 miljoonaa euroa (17,0). Alhaisten investointien myötä konsernin vapaa rahavirta tammi-syyskuussa kohosi 34,5 miljoonaan euroon (26,7).

9/2020 9/2019 12/2019
Me Me Me
Korolliset velat 210,0 224,7 221,7
Rahavarat 28,5 18,3 23,7
Korollinen nettovelka 181,5 206,4 198,0

Konsernin korolliset velat laskivat 210,0 miljoonaan euroon. Korollinen nettovelka laski 181,5 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste oli 163,0 % (12/2019: 162,2 %, 9/2019: 173,7 %). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 29,0 % (12/2019: 30,1 %, 9/2019: 28,3 %).
Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa -3,3 miljoonaa euroa (-2,0). Vertailukauden rahoitustuottoja nosti Telkon vuoden 2015 verotukseen liittynyt oikaisu 1,4 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,6 % (1,6).
Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 28,5 miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 55,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukausien tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 17 miljoonaa euroa (12/2019: 21, 9/2019: 19).

Katsauskauden päättymisen jälkeen hallitus päätti toisesta osingonjaosta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteensä 0,11 euroa osakkeelta. Toisen osingonmaksun jälkeen Aspo on jakanut osinkoa vuonna 2020 yhteensä 0,22 euroa/osake eli noin 6,9 miljoonaa euroa.


Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sen leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet, jotka molemmat vaikuttavat kuluttajiin, kauppaan, teollisuuteen ja yhteiskuntarakenteisiin, muodostavat keskeisimmän lyhytaikaisen riskin Aspon liiketoiminnoille ja näiden tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Monissa maissa toteutetut sulkutoimenpiteet, epävarmuus pandemian kestosta sekä uusista ja toistuvista tartunta-alueista, meneillään olevat kauppajännitteet sekä geopoliittiset epävarmuustekijät vaikuttavat Aspon suurimpien asiakkaiden tuotantopäätöksiin ja logistisiin järjestelyihin. Pandemian aiheuttamat häiriöt toimitusketjuihin ovat riski kaikille liiketoiminnoillemme. Rahtipalveluiden vähentynyt kysyntä ja liikkumista koskevat rajoitukset vaikuttavat yleisesti varustamoiden tuloihin, mikä voi johtaa myös Aspon tuloksen ja rahavirran heikkenemiseen. Vastaavia vaikutuksia voi esiintyä kaikissa Aspon liiketoimintasegmenteissä asiakkaiden tuotantoleikkausten mahdollisesti heikentäessä kysyntää huolimatta siitä, että pandemian kokonaisvaikutukset Aspon tulokseen ovat jääneet vähäisemmiksi mitä pandemian alkuvaiheessa pelättiin.

Liikkumista koskevat rajoitukset saattavat vaikuttaa varustamoliiketoiminnan operointiin ja hidastaa muiden liiketoimintasegmenttien toimituksia. Taloudellisen toiminnan hidastumisen, valuuttakurssien heilahtelujen ja mahdollisten rahoitusta koskevien rajoitteiden seurauksena Aspon tulos ja taserakenne voivat heikentyä. Pandemian vaikutukset voivat olla kauaskantoisia ja sen vaikutus liiketoimintaympäristöön pitkäaikaista, mikä voi olla strateginen riski Aspolle.

Myös geopoliittiset jännitteet ja kauppapakotteet luovat merkittäviä haasteita kysyntäympäristölle. Vallitsevasta kilpailuympäristöstä johtuva hintapaine on edelleen riski.


Ohjeistus vuodelle 2020

Aspon liikevoitto on 14–16 Me (21,1) vuonna 2020.

Aspo perui alkuperäisen vuodelle 2020 antamansa taloudellisen ohjeistuksen 9.4.2020, koska koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi yhtiö arvioi, että perusteltujen arvioiden tekeminen ja niiden perusteella taloudellisen ohjeistuksen antaminen ei ollut sillä hetkellä mahdollista. Näkyvyyden parantumisen johdosta Aspo antoi 14.9.2020 taloudellisen ohjeistuksensa koko vuodelle 2020: Aspon liikevoitto on 12–16 Me (21,1) vuonna 2020. Loppuvuoden näkymien täsmentymisen myötä Aspo nosti ohjeistuksen alarajaa, ja ohjeistaa nyt Aspo-konsernin koko vuoden 2020 liikevoitoksi 14–16 miljoonaa euroa.


ASPON LIIKETOIMINNAT


ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 48 aluksesta kantavuudeltaan 454 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (77 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 22 alusta (21 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

7-9/2020 7-9/2019 Muutos-% 1-9/2020 1-9/2019 Muutos-%
Liikevaihto, Me 31,6 43,4 -27,2 107,2 129,7 -17,3
Liikevoitto, Me -0,1 4,4 -102,3 2,8 10,2 -72,5
Liikevoitto-% -0,3 10,1 2,6 7,9

ESL Shipping on kuluvan vuoden aikana kärsinyt voimakkaasti koronaviruspandemian aiheuttamista raskaan teollisuuden tuotantokapasiteetin leikkauksista, joilla on ollut merkittävä vaikutus kuljetusvolyymeihin vuoden alussa kansainvälisessä liikenteessä ja maaliskuusta alkaen etenkin varustamon päämarkkina-alueella Euroopassa.

ESL Shippingin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 27 % vertailukauteen nähden ja oli 31,6 miljoonaa euroa (43,4). Liiketulos jäi tappiolliseksi -0,1 miljoonaa euroa (4,4).

ESL Shippingin kuljetusvolyymit alenivat merkittävästi kolmannella neljänneksellä ja olivat 3,1 miljoonaa tonnia (4,2). Lähes kaksi kolmannesta kuljetusvolyymien laskusta johtui Pohjois-Euroopan terästeollisuuden tuotannonsopeutuksista ja huoltoseisokeista loppuosan jakautuessa tasaisesti lähes kaikkiin muihin asiakassegmentteihin. ESL Shipping on reagoinut laskeneisiin volyymeihin muun muassa makuuttamalla suuremman kokoluokan (yli 10 000 dwt) omia aluksia ja luopumalla joistakin pienemmän laivaluokan vuokra-aluksista vuoden 2020 aikana.

Suurempien alusluokkien kuljetusmäärät kääntyivät kasvuun katsauskauden loppua kohden erityisesti terästeollisuuden raaka-ainekuljetusten elpyessä ja näiden alusten kokonaiskuljetusmäärä ylitti jo edellisen neljänneksen määrät. Pienempien alusluokkien kuljetusvolyymit alenivat merkittävästi vertailukauteen nähden muun muassa metsä- ja terästeollisuuden tuotantoseisokeista johtuen.

Kolmesta makuutettuina olleesta aluksesta kaksi voitiin palauttaa liikenteeseen katsauskauden lopulla kuljetusmäärien ja rahtimarkkinan elpyessä. Kolmannella neljänneksellä suurten alusten kansainvälinen rahtitaso parani etenkin Kiinan raaka-ainekysynnän vetämänä. Merellä tapahtuvan lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli tyydyttävällä tasolla tasaten muutoin heikkoja sopimusliikenteen kuljetusmääriä. Kolmannen neljänneksen aikana telakoitiin yksi suuremman kokoluokan alus ja kolme pienempää alusta. Telakoinnit saatiin ajoitettua alhaisimman kysynnän jaksolle.

Varustamon henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on ollut poikkeuksellisissa olosuhteissa ensiarvoisen tärkeää. ESL Shipping on onnistunut säilyttämään normaalin palvelukyvyn ja turvaamaan asiakkaidensa toimitusketjujen keskeytymättömyyden poikkeuksellisissa toimintaolosuhteissa, joissa alusten miehistöjen vaihtaminen, huollot tai varaosatoimitukset eivät edelleenkään toimi normaalisti lentoyhteyksien puuttumisen ja matkustusrajoitusten vuoksi. Merihenkilöstössä esiintyneet koronavirustapaukset on karanteenitoimien johdosta kyetty rajaamaan siten, että niillä ei katsauskaudella ollut vaikutusta alusliikenteeseen. Erityisjärjestelyillä on ollut käyttökustannuksia nostava vaikutus.

ESL Shippingin tammi-syyskuun liikevaihto supistui koronaviruspandemian aiheuttamasta kysynnän heikkenemisestä johtuen merkittävästi vertailukauteen nähden ja oli 107,2 (129,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto jäi erityisesti kolmannen neljänneksen heikon tuloksen johdosta 2,8 (10,2) miljoonaan euroon.


ESL Shippingin näkymät 2020

Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti toimintaan yhtiön päämarkkina-alueilla. Mahdolliset yhteiskuntien toimintaa rajaavat uudet toimenpiteet ja liikkumisrajoitukset saattavat vaikuttaa pääasiakkaiden kysyntään negatiivisesti. Lentoyhteyksien puuttuminen ja matkustusrajoitukset aiheuttavat lisähaasteita etenkin alusten miehistöjen vaihtamiseen ja huoltojen järjestämiseen. Poikkeustilanne voi pitkittyessään aiheuttaa alusliikenteeseen viiveitä ja lisäkustannuksia.

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen arvioidaan olevan selvästi voitollinen pääasiakkaiden tuotantoseisokkien päättymisen ja kasvavien kuljetusvolyymien seurauksena. Yhtiön terästeollisuuden asiakkuuksien tuotannon Pohjois-Euroopassa arvioidaan palautuvan kesäkautta korkeammalle tasolle. Energiateollisuuden kuljetukset elpyvät tavanmukaisesti lämmityskauden alkaessa, mikä lisää muun muassa bioenergiakuljetuksia Itämerellä. Varustamo arvioi useiden asiakassegmenttien kuljetusmäärien kasvavan neljännellä neljänneksellä.

ESL Shipping sopeuttaa toimintaansa kuljetuskysyntää vastaavaksi tarpeen mukaan joko lisäämällä vuokra-aluksia pienemmässä laivaluokassa tai makuuttamalla suuremman alusluokan aluksia.

ESL Shipping tutkii eri mahdollisuuksia osallistua nykyistä laajemmin Venäjän arktisen alueen markkinoille. Aikaisemmin kerrotun mukaisesti varustamo myös jatkaa kehitystyötä markkinoiden tehokkaimpien ja ympäristöystävällisimpien tulevaisuuden kuivarahtikuljetusten tarjoamiseksi.

Loppuvuoden 2020 aikana telakoidaan yhdestä kahteen alusyksikköä. Määräaikaistelakointien yhteydessä aluksiin asennetaan uusien ympäristömääräysten edellyttämät painolastivesien puhdistusjärjestelmät.


Leipurin

Leipurin on tukkukauppa, joka on erikoistunut leipomoiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ratkaisuihin. Leipurin liiketoiminta on jakaantunut kolmeen osa-alueeseen: leipomoliiketoiminta, koneliiketoiminta ja foodservice-liiketoiminta. Leipomoliiketoiminnan tarjoamat ratkaisut käsittävät raaka-aineet, reseptiikan, tuotevalikoiman kehityksen ja koulutuksen leipomoille sekä muulle elintarviketeollisuudelle. Koneliiketoiminnassa Leipurin suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Koneliiketoimintaan kuuluu myös pakastamiseen ja jäähdyttämiseen erikoistunut konepaja Vulganus Oy. Foodservice-liiketoiminnassa Leipurin tarjooma sisältää sekä raaka-aineita että palvelukonsepteja kuten esimerkiksi hankinta- ja logistiikkapalveluita. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.

7-9/2020 7-9/2019 Muutos-% 1-9/2020 1-9/2019 Muutos-%
Liikevaihto, Me 24,3 29,9 -18,7 74,4 83,8 -11,2
Liikevoitto, Me 0,3 0,8 -62,5 1,2 1,9 -36,8
Liikevoitto-% 1,2 2,7 1,6 2,3

Kolmannella neljänneksellä koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset helpottivat kaikissa toimintamaissa. Paluu kouluun ja työpaikoille elo-syyskuussa normalisoi ruokatuotteiden kuluttajakysyntää vähittäiskaupassa ja hidas ravintola- ja kahvilasektorin elpyminen alkoi. Leipurin asiakaskunnassa pandemian vaikutukset vaihtelivat edelleen merkittävästi eri asiakassegmenttien välillä. Artesaanileipomoiden myynti toipui terveelle tasolle Suomessa ja Baltiassa. Venäjällä ja muissa Itä-alueen maissa taas nähtiin kuluttajakysynnän siirtymä premium-tuotteista edullisempiin hintaryhmiin leipomokategorioissa.

Leipurin liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä ja oli 24,3 miljoonaa euroa (29,9). Myös liikevoitto laski vertailukauteen nähden ja oli 0,3 miljoonaa euroa (0,8). Kolmannen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 1,2 % (2,7). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski noin 21 % ja oli 7,5 miljoonaa euroa (9,5), ja markkina-alueen liikevoittoprosentti oli noin 8 % (8).

Leipurin toteutti neljänneksen aikana sopeutustoimia kulujen vähentämiseksi. Leipurin oma toimintakyky säilyi hyvänä eikä toimitusketjussa esiintynyt merkittäviä häiriöitä.

Leipurin uutena toimitusjohtajana aloitti 17.8.2020 KTT Heli Arantola. Leipurin tavoitteena on vahvistaa sekä uudistaa liiketoimintaansa kuluttajakäyttäytymisen, jakelun rakenteiden ja vastuullisuusvaatimusten muuttuessa toimialalla. Toimitusjohtajan vaihdokseen liittyvät kulut on kirjattu kolmannelle neljännekselle.

Leipomoliiketoiminnan liikevaihto, joka oli noin 90 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta, laski koronaviruspandemiasta ja siitä aiheutuneista rajoituksista, sekä ruplan kurssin heikkenemisestä johtuen noin 11 % kolmannella neljänneksellä. Myös liikevoitto heikkeni myynnin laskusta johtuen. Itämarkkinoilla leipomoliiketoiminnan liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä noin 18 % ja oli 7,2 miljoonaa euroa (8,7). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen leipomoliiketoiminnan liikevoittoprosentti oli noin 7 % (9). Venäjällä raaka-ainekustannukset nousivat maltillisesti sekä maahantuonnin että paikallisten hankintojen osalta. Eurohintaisten raaka-aineiden kustannukset nousivat sen sijaan voimakkaasti ruplan heikkenemisestä johtuen eikä muutosta voitu täysimääräisesti siirtää asiakashintoihin.

Erityisesti pienleipomot sekä foodservice-sektorille leipomopakasteita ja muita tuotteita valmistavat leipomot kärsivät merkittävästi rajoitustoimenpiteistä, mutta kesäkuussa rajoitusten vähentyessä tilanne alkoi normalisoitua. Foodservice-sektori kärsii kuitenkin edelleen sekä etätyösuosituksista että aukioloaikojen ja asiakaspaikkojen rajoituksista, joita take away -myynti ja verkkokauppa eivät ole täysin kompensoineet.

Koneliiketoiminnan liikevaihto laski voimakkaasti. Koneliiketoiminnalle on ominaista voimakas syklisyys, joka johtuu projektitoimitusten jaksottumisesta. Toimintatapojen tehostamista jatkettiin omassa konetuotannossa.

Foodservice-liiketoiminta Suomessa oli kolmannella neljänneksellä noin 4 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihto palautui lähemmäs edellisvuoden tasoa ollen 1,0 miljoonaa euroa (1,1).

Leipurin myynti toipui hitaasti toisen neljänneksen kuopasta. Koronaviruspandemiasta aiheutuvista muutoksista johtuen Leipurin-liiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta. Liikevaihto oli 74,4 miljoonaa euroa (83,8) ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9). Tammi-syyskuun liikevoittoprosentti oli 1,6 % (2,3). Venäjän, muiden IVY-maiden ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski noin 12 % ja oli 23,6 miljoonaa euroa (26,8) ja liikevoittoprosentti oli noin 7 % (7).


Leipurin näkymät 2020

Pääraaka-aineiden sadonkorjuu on osittain vielä käynnissä. Ensimmäiset indikaattorit markkinahintatasoista ennustavat 3-5 % kustannusten kasvua seuraavalle kaudelle.

Kolmannella neljänneksellä Leipurin asiakkaiden ja markkinoiden yleinen tilanne parantui, kun koronaviruspandemiaan liittyviä rajoituksia purettiin kaikissa toimintamaissa. Koronaviruspandemian pitkäaikaisvaikutuksia Leipurin asiakkaisiin ja markkinoihin on vielä aikaista arvioida, mutta lähikuukausina markkinoiden sekä Leipurin asiakkaiden tilanteen odotetaan paranevan edelleen, mikäli rajoitusten purkaminen kehittyy myös jatkossa suotuisasti. Leipurin seuraa aktiivisesti kysyntä- ja kannattavuuskehitystä sekä valmistautuu tehostamaan toimintaansa ja vähentämään kuluja tarvittaessa.

Koneliiketoiminnan tilauskanta vuoden 2020 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle on heikko, vaikka myyntiprojekteja onkin käynnissä. Ensimmäiselle vuosipuoliskolle suunniteltujen merkittävien Venäjän konetoimitusten aikataulu on siirtynyt jälleen yhtiöstä riippumattomista syistä johtuen ja on mahdollista, että toimitus siirtyy seuraavan vuoden puolelle. Leipurin jatkaa koneliiketoiminnan tehostamista ja vähentää liiketoimintaan liittyviä kuluja muun muassa lopettamalla Venäjällä päämieskonemyynnin ja huollon vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Leipurin jatkaa itämarkkinoilla leipomoraaka-aineiden omatuotannon sekä portfolion kehittämistä uuden markkinatilanteen mukaiseksi pystyäkseen entistä paremmin vastaamaan mahdollisiin kysynnän muutoksiin.


Telko

Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Osana Telko-segmenttiä raportoitava Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Telko-segmentillä on yhtiöitä Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa, Azerbaidzanissa, Kiinassa sekä Saksassa.

7-9/2020 7-9/2019 Muutos-% 1-9/2020 1-9/2019 Muutos-%
Liikevaihto, Me 62,5 74,7 -16,3 185,6 227,2 -18,3
Liikevoitto, Me 4,2 2,4 75,0 10,8 7,1 52,1
Liikevoitto-% 6,7 3,2 5,8 3,1

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttivat edelleen merkittävästi Telkon liiketoimintaympäristöön kolmannella neljänneksellä. Asiakkaiden tuotannonrajoitukset laskivat raaka-aineiden kysyntää erityisesti itämarkkinoilla, mutta myyntivolyymin lasku tasaantui ja kääntyi lievään nousuun kauden loppua kohden. Kysynnän voimakkaat muutokset ovat aiheuttaneet haasteita yksittäisten tuotteiden saatavuuden osalta.

Muoviraaka-aineiden hinnat nousivat lievästi edellisestä neljänneksestä, mutta olivat edelleen noin 10 % vertailukautta alemmalla tasolla. Hinnat olivat myös pitkän ajan keskiarvoon nähden varsin matalalla tasolla. Kemikaaleissa öljypohjaisten tuotteiden hinnat olivat erittäin alhaisella tasolla, kun taas voiteluaineissa hintataso pysyi vakaana.

Telko-segmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 16 % ja oli 62,5 miljoonaa euroa (74,7). Länsimarkkinoilla liikevaihto laski 5 % ja oli 34,2 miljoonaa euroa (35,9). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski 28 % ja oli 26,3 miljoonaa euroa (36,5).

Telko-liiketoiminnan liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 20 % vertailukauteen verrattuna. Liikevaihto laski kaikilla tuotealueilla ja markkinoilla. Korkeamman lisäarvon tuotteiden ja pääomatehokkaan liiketoiminnan osuus kasvoi selvästi. Telko-liiketoiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski 20 % ja oli 30,0 miljoonaa euroa (37,4). Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 22 % ja oli 18,8 miljoonaa euroa (24,2). Voiteluaineliiketoiminnan, joka sisältää autokemikaalit, liikevaihto laski 14 % ja oli 6,1 miljoonaa euroa (7,1). Osana Telko-segmenttiä raportoitavan Kaukon liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 7,6 miljoonaa euroa (6,0).

Telko-segmentin liikevoitto kasvoi kolmannella neljänneksellä merkittävästi ja oli 4,2 miljoonaa euroa (2,4). Liikevoittoprosentti parani ja oli 6,7 % (3,2). Telko-liiketoiminnan liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa (2,5) oli historiallisen korkea kolmannella neljänneksellä. Myös Kaukon liikevoitto parani ja oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,1). Kaukon liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvattivat viranomaisasiakkaille toimitetut IT- ratkaisut sekä julkishallinnolle toimitetut korkean laatutason suojainvälineet.

Telko on toteuttanut määrätietoisesti strategisia tavoitteitaan ja uudistanut johtamisjärjestelmänsä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiö on keskittynyt toiminnassaan korkeamman lisäarvon tuotteisiin, ja osin luopunut matalakatteisesta pääomaa sitovasta liiketoiminnasta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Telko tehosti edelleen käyttöpääoman hallintaa ja paransi kannattavuuttaan. Vuoden aikana tehdyt kustannusten sopeutustoimet vaikuttivat positiivisesti kolmannen neljänneksen tulokseen.

Telko-segmentin tammi-syyskuun liikevaihto laski 18 % ja oli 185,6 miljoonaa euroa (227,2). Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (7,1). Liikevoittoprosentti oli 5,8 % (3,1). Telko-segmentin itämarkkinoiden eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski 24 % ja oli tammi-syyskuussa 77,0 miljoonaa euroa (101,2). Länsimarkkinoiden liikevaihto laski 19 % ja oli 102,1 miljoonaa euroa (126,0).

Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski 22 % ja oli 91,1 miljoonaa euroa (116,8). Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 16 % ja oli 57,7 miljoona euroa (68,6). Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto laski 13 % ja oli 18,3 miljoonaa euroa (21,0).

Telko-segmentin osana raportoitavan Kaukon vaikutus tammi-syyskuun liikevaihtoon oli 18,5 miljoonaa euroa (20,8) ja liikevoittoon 1,4 miljoonaa euroa (0,0). Liikevaihtoa laski erityisesti energialiiketoiminnasta luopuminen vuoden 2019 lopussa ja kannattavuutta paransivat tappiollisista toiminnoista luopuminen vuonna 2019 sekä kasvanut myynti terveydenhuoltosektorille.


Telkon näkymät 2020

Telkon tulevaisuuden näkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Pandemiatilanteen heikentymisellä ja siihen mahdollisesti liittyvillä rajoituksilla voi olla negatiivinen vaikutus Telkon asiakasyritysten toimintaedellytyksiin.

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen liikevaihdon ennakoidaan olevan edelleen olennaisesti viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa alemmalla tasolla. Telkossa toteutettujen sisäisten toimenpiteiden seurauksen kustannustehokkuus on parantunut ja korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden lisääntyminen tulee parantamaan suhteellista kannattavuutta. Normaalin kausivaihtelun lisäksi teollisten asiakkaiden tilauskannan kehitys tulee vaikuttamaan osaltaan Telkon tulevaisuuden näkymiin, joskin sen vaikutuksen suuruuden ja ajankohdan arvioiminen on vaikeaa.

Kaukon odotetaan parantavan tulostaan neljännellä neljänneksellä vertailukauteen verrattuna viranomaisille toimitettavien IT-ratkaisujen ja suojanvälineiden lisääntyneen kysynnän vuoksi.

Katsauskauden jälkeen 1.10.2020 Telko vahvisti asemiaan Ruotsin ja Norjan voiteluainemarkkinoilla ostamalla ruotsalaisen ILS Nordic AB:n ja sen tytäryhtiön Autolubes Nordic AB:n osakekannan. Toteutettu yrityskauppa kasvattaa Telkon liikevaihtoa vuonna 2021 noin 10 miljoonalla eurolla ja parantaa Telkon suhteellista kannattavuutta. Aspo tiedotti kaupasta erillisellä pörssitiedotteella 1.10.2020.

Telko on jatkanut strategiansa päivittämistä muuttuneeseen tilanteeseen. Uudistetun strategian toimeenpanon sekä ILS Nordic AB:n integroinnin osaksi konsernia ennakoidaan aiheuttavan kustannuksia vuoden viimeisen neljänneksen aikana.


Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja.

Muun toiminnan liiketulos oli kolmannella neljänneksellä -0,8 miljoonaa euroa (-0,9).


TIEDOT YHTIÖSTÄ

Osakepääoma ja osakkeet
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.9.2020 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 161 650 osaketta eli 0,5 % osakepääomasta.
Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja
-palvelut.

Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-syyskuussa 2020 yhteensä 3 456 121 osaketta ja 22,6 miljoonaa euroa, eli 11 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,56 euroa ja alin 5,50 euroa. Keskikurssi oli 6,53 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 6,12 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 191,3 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 10 644 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 258 150 osaketta eli 4,0 % osakekannasta.


Palkitseminen

Aspo Oyj:n hallitus päätti 18.6.2020 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen 36 kuukauden mittaisella sitouttamisjaksolla ja se maksetaan yhtiön osakkeina sekä enintään osakkeen arvoa vastaavana rahaosuutena. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 340 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Yhtiön osakkeiden lisäksi maksettavalla rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, joiden lisäksi avainhenkilöille ei makseta muita rahaosuuksia. Jos avainhenkilö irtisanoutuu toimestaan sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta yhtiölle. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden kuluttua osakkeiden siirrosta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.


Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Osinko

Aspo Oyj:n 4.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osingon maksupäivä oli 13.5.2020.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Aspo Oyj:n hallitus päätti katsauskauden jälkeen 1.10.2020 toisesta osingonjaosta, 0,11 euroa/osake, varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2020 tekemän päätöksen perusteella. Osingon maksupäivä oli 12.10.2020.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Tatu Vehmas sekä uudeksi jäseneksi Heikki Westerlund. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja jäseniksi Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Tatu Vehmaksen ja Heikki Westerlundin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.


Hallituksen valtuutukset
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous 4.5.2020 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Varsinainen yhtiökokous 4.5.2020 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinaisen yhtiökokouksen antamaan osakeantivaltuutukseen perustuen Aspo Oyj luovutti 29.6.2020 yhteensä 130 000 kpl ja 14.8.2020 5 000 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuoden 2020 Sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille. Osakkeet on luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti vastikkeetta. Luovutusten jälkeen Aspo Oyj:n hallussa on 161 650 kpl yhtiön omia osakkeita.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista
Varsinainen yhtiökokous 4.5.2020 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

TALOUDELLISET TIEDOT

Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Me Me Me Me Me
Liikevaihto 118,4 148,0 367,2 440,7 587,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,4 0,4 0,9
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
Materiaalit ja palvelut -76,6 -98,0 -234,1 -292,8 -389,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10,2 -11,3 -32,0 -34,6 -45,1
Poistot ja arvonalentumiset -3,9 -3,8 -11,8 -10,9 -14,9
Poistot käyttöoikeusomaisuuseristä -3,2 -3,5 -9,8 -10,4 -13,7
Liiketoiminnan muut kulut -21,0 -24,9 -68,1 -76,7 -104,7
Liikevoitto 3,6 6,7 11,7 15,7 21,1
Rahoitustuotot ja -kulut -1,1 -1,3 -3,3 -2,0 -2,9
Voitto ennen veroja 2,5 5,4 8,4 13,7 18,2
Tuloverot -0,5 -0,5 -1,1 -1,3 -2,1
Tulos 2,0 4,9 7,3 12,4 16,1
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot -3,5 1,8 -7,5 4,3 4,4
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -3,5 1,8 -7,5 4,3 4,4
Laaja tulos -1,5 6,7 -0,2 16,7 20,5
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 2,0 4,9 7,3 12,4 16,1
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos -1,5 6,7 -0,2 16,7 20,5
Osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,15 0,20 0,37 0,47
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,15 0,20 0,37 0,47

Aspo-konsernin lyhennetty tase

9/2020 9/2019 12/2019
Varat Me Me Me
Aineettomat hyödykkeet 7,7 7,9 7,9
Liikearvo 43,3 43,3 43,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 174,0 183,5 180,2
Käyttöoikeusomaisuuserät 18,4 21,7 21,5
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä yhteisöissä 1,3 1,4 1,4
Muut pitkäaikaiset varat 0,6 3,0 0,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 245,3 260,8 254,9
Vaihto-omaisuus 43,8 63,8 55,9
Myynti- ja muut saamiset 71,4 82,8 75,4
Rahavarat 28,5 18,3 23,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 143,7 164,9 155,0
Varat yhteensä 389,0 425,7 409,9
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0
Muu oma pääoma 89,4 96,8 100,1
Oma pääoma yhteensä 111,4 118,8 122,1
Lainat ja käytetyt luottolimiitit 164,8 175,4 141,7
Vuokrasopimusvelat 6,6 9,0 8,8
Muut velat 4,3 7,0 4,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä 175,7 191,4 155,4
Lainat ja käytetyt luottolimiitit 26,3 27,5 58,2
Vuokrasopimusvelat 12,2 12,9 13,0
Osto- ja muut velat 63,4 75,1 61,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 101,9 115,5 132,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 389,0 425,7 409,9

Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Me Me Me
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikevoitto 11,7 15,7 21,1
Oikaisut liikevoittoon 21,2 21,6 28,1
Käyttöpääoman muutos 11,4 0,0 9,3
Maksetut korot ja muut rahoitusmenot -2,6 -3,7 -5,0
Saadut korot ja muut rahoitustulot 0,6 1,6 1,7
Maksetut tuloverot -2,4 -1,6 -2,7
Liiketoiminnan rahavirta 39,9 33,6 52,5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Käyttöomaisuusinvestoinnit -5,7 -4,7 -5,4
Luovutustulot käyttöomaisuushyödykkeistä 0,2 0,2 0,2
Hankitut liiketoiminnat -2,5 -2,5
Myydyt liiketoiminnat 0,1 0,3
Saadut osingot 0,1 0,1
Investointien rahavirta -5,4 -6,9 -7,3
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -6,0 -0,7 0,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,1 30,0 30,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,9 -24,8 -29,5
Vuokrasopimusvelan lyhennykset* -9,7 -24,4 -27,7
Hybridi-instrumentin takaisinmaksu -25,0
Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku 20,0
Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,6 -1,7 -1,7
Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta -0,3
Maksetut osingot -3,4 -6,8 -13,7
Rahoituksen rahavirta -27,8 -28,4 -41,9
Rahavarojen muutos 6,7 -1,7 3,3
Rahavarat vuoden alussa 23,7 19,3 19,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,9 0,7 1,1
Rahavarat kauden lopussa 28,5 18,3 23,7

* Vuokrasopimusvelan lyhennys vuonna 2019 oli olennaisesti katsauskautta suurempi johtuen ESL Shippingin Alppila-aluksen leasing-sopimuksen ehtojen mukaisesta lunastuksesta elokuussa 2019.

Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto Muut rahastot Hybridi-intrumentti Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Me
Oma pääoma 1.1.2020 22,0 16,4 25,0 -19,2 77,8 122,1
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos 7,3 7,3
Muuntoerot -7,5 -7,5
Rahavirran suojaus 0,1 0,1
Laaja tulos yhteensä 0,1 -7,5 7,3 -0,2
Liiketoimet omistajien kanssa:
Osingonjako -3,4 -3,4
Hybridi-instrumentti -5,0 -5,0
Hybridi-instrumenttien korot ja liikkeeseenlaskukulut -1,5 -1,5
Osakepalkitseminen -0,6 -0,6
Liiketoimet omistajien -5,0 -5,5 -10,5
kanssa yhteensä
Oma pääoma 30.9.2020 22,0 16,5 20,0 -26,7 79,6 111,4
Oma pääoma 1.1.2019 22,0 16,3 25,0 -23,5 76,8 116,6
IFRS 16 standardin vaikutus 0,0 0,0
Oikaistu oma pääoma 1.1.2019 22,0 16,3 25,0 -23,5 76,9 116,7
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos 12,4 12,4
Muuntoerot 4,3 4,3
Laaja tulos yhteensä 4,3 12,4 16,7
Liiketoimet omistajien kanssa:
Osingonjako -13,7 -13,7
Hybridi-instrumentin korot -1,3 -1,3
Osakepalkitseminen 0,5 0,5
Liiketoimet omistajien -14,5 -14,5
kanssa yhteensä
Oma pääoma 30.9.2019 22,0 16,3 25,0 -19,2 74,7 118,8

Laatimisperiaatteet
Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2019 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Lisäksi myyntisaamisten ja varaston arvostusperiaatteisiin on tehty alla kuvattuja väliaikaisia muutoksia koronaviruksen johdosta. Muilta osin on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2019. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Koronaviruspandemialla on vaikutuksia vaihto-omaisuuden kiertoon ja myyntisaamisten maksuaikatauluihin. Oletus on, että hitaammin kiertävien varastojen osalta koronaviruksen aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet voivat aiheuttaa lisää hidastumista. Myyntisaamisten osalta on varauduttava siihen, että asiakkaat voivat tarvita lisää maksuaikaa, tai jopa menettää maksukykynsä.

Laskentaperiaatteisiin on tehty väliaikaisesti seuraavat muutokset, joita on sovellettu 31.3.2020 lähtien:

  • Hitaasti kiertävästä yli 18 kuukautta vanhasta (aikaisemmin 12 kk) vaihto-omaisuudesta tehdään 100% epäkuranttiusvaraus.
  • Luottotappiovarauksia myyntisaamisista tehdään tarvittaessa IFRS 9 edellyttämän tilastollisen mallin sijaan enemmän vastapuoliriskiä painottaen. Tämä periaate on linjassa ESMA:n 25.3.2020 julkaisemaan kannanottoon.

Muutoksia ei ole sovellettu takautuvasti.

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2019 -julkaisun sivulla 56.


Henkilöstö

Aspo-konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 867 (931 vuoden 2019 lopussa).


Liikevaihto ja segmentti-informaatio

Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Leipurin ja Telko. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.

Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Me Me Me Me Me
ESL Shipping
ESL Shipping 31,6 43,4 107,2 129,7 175,0
31,6 43,4 107,2 129,7 175,0
Leipurin
Leipomoliiketoiminta 21,9 24,5 64,0 70,0 95,3
Koneliiketoiminta 1,4 4,3 8,0 10,3 15,3
Foodservice-liiketoiminta 1,0 1,1 2,4 3,5 5,1
24,3 29,9 74,4 83,8 115,7
Telko
Muoviliiketoiminta 30,0 37,4 91,1 116,8 152,2
Kemikaaliliiketoiminta 18,8 24,2 57,7 68,6 90,1
Voiteluaineliiketoiminta 6,1 7,1 18,3 21,0 28,0
Kauko 7,6 6,0 18,5 20,8 26,7
62,5 74,7 185,6 227,2 297,0
Yhteensä 118,4 148,0 367,2 440,7 587,7
Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan
7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Me Me Me Me Me
ESL Shipping
Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,7 0,1 1,6 0,1 1,6
Tuloutus ajan kuluessa 30,9 43,3 105,6 129,6 173,4
31,6 43,4 107,2 129,7 175,0
Leipurin
Tuloutus yhtenä ajankohtana 23,8 28,7 70,9 80,9 111,5
Tuloutus ajan kuluessa 0,5 1,2 3,5 2,9 4,2
24,3 29,9 74,4 83,8 115,7
Telko
Tuloutus yhtenä ajankohtana 62,3 74,4 185,1 226,5 296,1
Tuloutus ajan kuluessa 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9
62,5 74,7 185,6 227,2 297,0
Yhteensä
Tuloutus yhtenä ajankohtana 87,0 103,1 257,8 307,4 409,2
Tuloutus ajan kuluessa 31,4 44,9 109,4 133,3 178,5
118,4 148,0 367,2 440,7 587,7

Liikevaihto markkina-alueittain
7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Me Me Me Me Me
ESL Shipping
Suomi 13,8 18,4 50,6 59,6 79,6
Skandinavia 9,0 12,6 29,9 34,8 46,9
Baltia 0,9 2,1 1,2 5,1 8,1
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 1,0 0,0 3,2 0,4 0,5
Muut maat 6,9 10,3 22,3 29,8 39,9
31,6 43,4 107,2 129,7 175,0
Leipurin
Suomi 9,2 11,4 29,1 32,1 43,9
Skandinavia 0,0 0,1 0,0 0,4 0,7
Baltia 7,3 8,5 20,5 23,4 31,5
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 7,5 9,5 23,6 26,8 37,9
Muut maat 0,3 0,4 1,2 1,1 1,7
24,3 29,9 74,4 83,8 115,7
Telko
Suomi 17,7 16,1 50,1 55,0 71,6
Skandinavia 8,3 9,1 26,3 28,6 37,2
Baltia 4,0 4,2 12,4 14,3 18,3
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 26,3 36,5 77,0 101,2 132,8
Muut maat 6,2 8,8 19,8 28,1 37,1
62,5 74,7 185,6 227,2 297,0
Yhteensä
Suomi 40,7 45,9 129,8 146,7 195,1
Skandinavia 17,3 21,8 56,2 63,8 84,8
Baltia 12,2 14,8 34,1 42,8 57,9
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 34,8 46,0 103,8 128,4 171,2
Muut maat 13,4 19,5 43,3 59,0 78,7
118,4 148,0 367,2 440,7 587,7

Segmenttien tuloksen täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja
1-9/2020
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Liikevoitto 2,8 1,2 10,8 -3,1 11,7
Nettorahoituskulut -3,3
Voitto ennen veroja 8,4
1-9/2019
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Liikevoitto 10,2 1,9 7,1 -3,5 15,7
Nettorahoituskulut -2,0
Voitto ennen veroja 13,7
Investoinnit segmenteittäin
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Investoinnit 1-9/2020 5,4 0,0 0,3 0,0 5,7
Investoinnit 1-9/2019 18,2 0,4 0,5 0,1 19,2
Segmenttien varat ja velat
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Segmentin varat 1.1.2020 222,7 65,5 94,2 27,5 409,9
Segmentin varat 30.9.2020 212,3 60,1 84,2 32,4 389,0
Segmentin velat 1.1.2020 26,4 20,2 32,2 209,0 287,8
Segmentin velat 30.9.2020 23,5 18,1 36,6 199,5 277,7

Helsingissä 29.10.2020
Aspo Oyj
Hallitus


Tiedotustilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään torstaina 29.10.2020 klo 14 Hotel Kämpin Symposion-kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Tilaisuuteen voi osallistua myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/2020-q3-results tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 817 103 10 (31225694#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 29.10.2020
Aspo Oyj

Aki Ojanen Arto Meitsalo
toimitusjohtaja talousjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09 521 4010, 0400 106 592, sähköposti aki.ojanen@aspo.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Liite

Alkuperäinen artikkeli