Etusivu » Vincit Oyj päätti uudesta avainhenkilöiden pitkäjänteisestä kannustinjärjestelmästä ja suunnatusta osakeannista

Vincit Oyj päätti uudesta avainhenkilöiden pitkäjänteisestä kannustinjärjestelmästä ja suunnatusta osakeannista

Vincit Oyj päätti uudesta avainhenkilöiden pitkäjänteisestä kannustinjärjestelmästä ja suunnatusta osakeannista

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 22.9.2020 klo 19:30

Vincit Oyj päätti uudesta avainhenkilöiden pitkäjänteisestä kannustinjärjestelmästä ja suunnatusta osakeannista

Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö merkitsee yhtiön osakkeita yhtiön kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille suuntaamassa maksullisessa osakeannissa.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021, 2022 ja 2023. Järjestelmän ansaintakriteerinä on Vincit Suomi -palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto. Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy ansaintakriteerille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella suhteessa avainhenkilön omaan sijoitukseen.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2022, 2023 ja 2024. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.
Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2021 kuuluu 12 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet paitsi yhtiön toimitusjohtaja. Järjestelmän ansaintajakson 2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 40 000 Vincit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella mahdollisesti saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta hänen vuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Suunnattu maksullinen osakeanti

Hallitus on päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa tarjotaan yhteensä enintään 60 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakepalkkiojärjestelmään osallistuvien avainhenkilöiden merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on kannustaa ohjelmaan osallistuvia avainhenkilöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita.

Osakkeiden merkintäaika on 1.11.—30.11.2020. Osakkeiden merkintähinta on 5,30 euroa per osake, mikä on sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.8.—31.8.2020. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta maksullisesta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 antamaan valtuutukseen.

Osakehankintojen rahoittaminen

Osana pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän toteutusta hallitus on päättänyt tarjota ohjelmaan osallistuville henkilöille korollista lainaa yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi yhteensä 198 000 euroa. Lainat on maksettava kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.11.2028.

Helsinki 22.9.2020

VINCIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Alkuperäinen artikkeli