Etusivu » Mika Metsämäki Rush Factory Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Mika Metsämäki Rush Factory Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Mika Metsämäki Rush Factory Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj

Mika Metsämäki Rush Factory Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Rush Factoryn hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi 28.9.2020 alkaen nykyisen kaupallisen johtajan Mika Metsämäen. Nykyinen toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Markus Niemelä toimii jatkossa Rush Factoryn kehitysjohtajana keskittyen uusien tapahtumakonseptien ja kalustoinnovaatioiden kehittämisen lisäksi toiminnan sopeuttamiseen koronatilanteen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi Niemelä on yhtiökokouksessa 28.9.2020 ehdolla hallituksen jäseneksi. Niemelällä on yhtiöstä noin 73 %:n omistusosuus.

"Olen yhtiön perustajana toiminut myös yhtiön toimitusjohtajana alusta asti. Nautin työstäni Rushissa ja koen, että siirtymällä kehitysjohtajaksi voin keskittää kaiken huomioni siihen minkä koen omimmaksi ja vahvimmaksi osa-alueekseni: tapahtumien ja kaluston innovointiin ja reagointiin nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Erityisesti tällaisena vaikeana aikana koen, että yhtiölle on erittäin tärkeä keskittyä kehitystyöhön ja varmistaa siten tulevaisuuden entistä vahvempi kilpailukyky. Olemme työskennelleet Mika Metsämäen kanssa hyvin tiiviisti yhdessä alusta asti ja Metsämäen siirtyminen toimitusjohtajaksi on ollut mielessämme jo pidempään. Nyt vaikeassa maailmantilanteessa molempien osaaminen pääsee oikeuksiinsa", kertoo Markus Niemelä.

”Tällä muutoksella saamme valjastettua Niemelän koko työpanoksen yhtiön ja tapahtumien kehitystehtäviin ja toimitusjohtajan positioon liittyvät rutiinit siirtyvät Metsämäen vastuulle. Niemelän erinomaiset kehittämistaidot, joiden varaan yhtiö alun perin on rakennettu, ja Metsämäen organisointiosaaminen tulevat uudella roolituksella mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön nykyisessä turbulentissa liiketoimintaympäristössä”, kommentoi hallituksen puheenjohtaja, KTT Juho Ylimäki.

Mika Metsämäki on työskennellyt Rush Factoryn palveluksessa vuodesta 2018 lähtien. Metsämäki vastasi syksyllä 2018 toteutetusta listautumisannista. Hän on kaupallisena johtajana valvonut yhtiön talousosastoa ja jatkaa tätä myös jatkossa. Metsämäki on myös ollut osa yhtiön johtoryhmää konsernin perustamisesta lähtien ja osallistunut johtoryhmän jäsenenä tarvittaessa myös hallituksen kokouksiin.

"Rush Factoryn toiminta on ollut vahvaa Markuksen toimitusjohtajuuden aikana. COVID-19-pandemian aiheuttamat vaikeat ajat tuovat omat haasteensa, mutta uskon, että se voi tuoda mukanaan myös mahdollisuuksia. Esimerkiksi patoutunut kysyntä elämyksille sekä pandemian harventama kilpailukenttä saattavat osoittautua mahdollisuuksiksi tulevaisuudessa. Odotan innolla tulevaa – yhtiöllä on vahva historia ja näen Rush Factoryssä valtavasti potentiaalia. Meillä on huipputiimi, ja on kunnia tulla valituksi seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Tavoitteenamme on kasvaa erityisesti uusien konseptien avulla ja tulla entistä vahvemmaksi tekijäksi Euroopan tapahtumamarkkinoilla", sanoo Mika Metsämäki.

Rush Factoryn johtoryhmän muodostavat jatkossakin toimitusjohtaja Mika Metsämäki, kehitysjohtaja Markus Niemelä sekä operatiivinen johtaja Tommi Virtanen.

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Alkuperäinen artikkeli