Etusivu » KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nixu Corporation

KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nixu Oyj

Yhtiötiedote 24.3.2015 kello 9.00

Kutsu Nixu Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 16. päivänä 2015 kello 16.00 alkaen Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24, Otaniemi, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,08 euroa osakkeelta, eli yhteensä 488.962,80 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 20 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2700 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2025 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1350 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 20 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 20 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala ja Kati Hagros sekä uutena varsinaisena jäsenenä Tuija Soanjärvi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 20 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 20 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön henkilöstölle 2014 toteutetun kannustinohjelman mukaisissa lunastustilanteissa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 240 000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien mukaisesti työntekijäosakkailta heidän työsuhteensa mahdollisesti päättyessä. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun kannustinohjelman ehtojen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Kokouksen päättäminen

 

Hallitus toteaa, että yhtiökokous on 30.10.2014 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 3.320.000 kappaletta osakkeita. Valtuutus on voimassa 30.10.2019 saakka.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nixu Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2015 24.3.2015 alkaen. Nixu Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 24.3.2015. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 30.4.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.4.2015 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse: agm@nixu.com
  • kirjeitse: Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nixu Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 2.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.4.2015 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 13.4.2015 kello 16.00 mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.

Nixu Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6.112.035 osaketta ja ääntä.

Espoossa maaliskuun 24. päivänä 2015

NIXU OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Kairinen

puhelin: 040 832 1832

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy

puhelin: 020 743 0280

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti

Nixu Oyj on kyberturvayritys. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Vuoden 2014 pro forma liikevaihtomme oli 17 miljoonaa euroa ja toimintamme on kannattavaa. Yli 140 kyberturvan asiantuntijaamme syventävät osaamistaan eri palveluihin erikoistuneissa tiimeissä, nixulaisittain zoneissa. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-24 08:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/24/KUTSU+NIXU+OYJ+N+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+HUG1905486.html